Miłość pot­ra­fi zna­leźć drogę tam, gdzie nie ma na­wet ścieżki.


miłość-pot­ra­fi-zna­źć-drogę-tam-gdzie-nie  na­wet-ścieżki
eurypidesmiłośćpot­ra­fizna­leźćdrogętamgdzienie ma na­wetścieżkimiłość pot­ra­fipot­ra­fi zna­leźćzna­leźć drogędrogę tamgdzie nie ma na­wetnie ma na­wet ścieżkimiłość pot­ra­fi zna­leźćpot­ra­fi zna­leźć drogęzna­leźć drogę tamgdzie nie ma na­wet ścieżkimiłość pot­ra­fi zna­leźć drogępot­ra­fi zna­leźć drogę tammiłość pot­ra­fi zna­leźć drogę tam

Jeżeli święty An­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć miłość? Tych współrzędnych nie zna na­wet Tom­Tom, nie po­wie Ci gdzie masz jechać, by od­na­leźć w ser­cu dru­giej oso­by dobro.Trze­ba wie­dzieć gdzie można rozłożyć żag­le i pot­ra­fić się tam za­kot­wiczyć.. wte­dy da się tam na­wet latać.O, tak zni­komy jest człowiek, że na­wet tam, gdzie ma praw­dziwą pew­ność swe­go is­tnienia, tam gdzie je­go obec­ność od­działywa niezap­rzeczal­nie i wy­cis­ka pieczęć w pa­mięci, w duszy je­go ukocha­nych, że i tam zgasnąć, zniknąć mu­si, i to tak prędko! Chcę zna­leźć się w miej­scu gdzie noc się nie kończy a dzień się nie zaczy­na gdzie deszcz pachnie świeżością obłędu Nie ma maski, która by mogła długo ukryć miłość tam, gdzie ona jest, ani udać ją tam, gdzie jej nie ma.