Miłość powinna być gorąca, jak groźna lawa wulkaniczna. gwałtowna niby potok rwący i jak dynamit dynamiczna. Miłość powinna być burzliwa, jak halny, który ścina drzewa, i nieszczęśliwa i szczęśliwa, również szalona jak ulewa.


miłość-powinna-być-gorąca-jak-groźna-lawa-wulkaniczna-gwałtowna-niby-potok-rwący-i-jak-dynamit-dynamiczna-miłość-powinna-być-burzliwa
wiktor szwedmiłośćpowinnabyćgorącajakgroźnalawawulkanicznagwałtownanibypotokrwącydynamitdynamicznaburzliwahalnyktóryścinadrzewanieszczęśliwaszczęśliwarównieższalonaulewamiłość powinnapowinna byćbyć gorącajak groźnagroźna lawalawa wulkanicznagwałtowna nibyniby potokpotok rwącyrwący ii jakjak dynamitdynamit dynamicznamiłość powinnapowinna byćbyć burzliwajak halnyktóry ścinaścina drzewai nieszczęśliwanieszczęśliwa ii szczęśliwarównież szalonaszalona jakjak ulewamiłość powinna byćpowinna być gorącajak groźna lawagroźna lawa wulkanicznagwałtowna niby potokniby potok rwącypotok rwący irwący i jaki jak dynamitjak dynamit dynamicznamiłość powinna byćpowinna być burzliwaktóry ścina drzewai nieszczęśliwa inieszczęśliwa i szczęśliwarównież szalona jakszalona jak ulewa

Kawa musi być gorąca jak piekło, czarna jak diabeł, czysta jak anioł, słodka jak miłość.Miłość powinna być dla nas równie naturalna, jak życie i oddychanie, dzień za dniem, aż do śmierci.Miłość szczęśliwa, jak również nieszczęśliwa, pełna jest niepokoju, cierpień, szaleństwa. I tak samo pełna zazdrości.Miłość... A przy­naj­mniej ta praw­dzi­wa jest jak jak ka­kao - mu­si być gorąca, ale cza­sem by­wa gorzka.Kawa jest: jak diabeł czarna, jak piekło gorąca, jak miłość słodka.Kara powinna być jak sałata: więcej w niej oleju niż octu.