Miłość przebaczająca nie jest ślepa, jest trzeźwa ale i gotowa nawet na to, by nie dociekać co inny czyni z przebaczeniem.


miłość-przebaczająca-nie-jest-ślepa-jest-trzeźwa-ale-i-gotowa-nawet-na-to-by-nie-dociekać-co-inny-czyni-z-przebaczeniem
roger bratmiłośćprzebaczającaniejestślepatrzeźwaalegotowanawetnatobydociekaćcoinnyczyniprzebaczeniemmiłość przebaczającaprzebaczająca nienie jestjest ślepajest trzeźwatrzeźwa aleale ii gotowagotowa nawetnawet naby nienie dociekaćdociekać coco innyinny czyniczyni zz przebaczeniemmiłość przebaczająca nieprzebaczająca nie jestnie jest ślepajest trzeźwa aletrzeźwa ale iale i gotowai gotowa nawetgotowa nawet naby nie dociekaćnie dociekać codociekać co innyco inny czyniinny czyni zczyni z przebaczeniemmiłość przebaczająca nie jestprzebaczająca nie jest ślepajest trzeźwa ale itrzeźwa ale i gotowaale i gotowa naweti gotowa nawet naby nie dociekać conie dociekać co innydociekać co inny czynico inny czyni zinny czyni z przebaczeniemmiłość przebaczająca nie jest ślepajest trzeźwa ale i gotowatrzeźwa ale i gotowa nawetale i gotowa nawet naby nie dociekać co innynie dociekać co inny czynidociekać co inny czyni zco inny czyni z przebaczeniem

Miłość nie jest całkowicie ślepa, ale cierpi na daltonizm.Nie tylko fortuna jest ślepa; czyni ślepymi także tych, których głaszcze.Fortuna jest ślepa i ślepymi czyni swoich wybranych.Miłość jest ślepa, ale małżeństwo przywraca wzrok jej.Miłość jest ślepa, ale małżeństwo przywraca jej wzrok.Ludzkość notuje postęp; jeżeli to prawda - to nie dlatego, że jest trzeźwa, odpowiedzialna i ostrożna, ale ponieważ jest buntownicza, spragniona zabawy i niedojrzała.