Miłość przychodzi jak burza, gdy brak parasola prze­nika do os­tatniej suchej nit­ki duszy gdy miłość praw­dzi­wa, nic jej nie wysuszy 


miłość-przychodzi-jak burza-gdy-brak-parasola-prze­nika-do os­tatniej-suchej-nit­ki-duszy-gdy-miłość-praw­dzi­wa-nic-jej-nie wysuszy 
gold fishymiłośćprzychodzijak burzagdybrakparasolaprze­nikado os­tatniejsuchejnit­kiduszymiłośćpraw­dzi­wanicjejnie wysuszy miłość przychodziprzychodzi jak burzagdy brakbrak parasolaparasola prze­nikaprze­nika do os­tatniejdo os­tatniej suchejsuchej nit­kinit­ki duszyduszy gdygdy miłośćmiłość praw­dzi­wanic jejjej nie wysuszy miłość przychodzi jak burzagdy brak parasolabrak parasola prze­nikaparasola prze­nika do os­tatniejprze­nika do os­tatniej suchejdo os­tatniej suchej nit­kisuchej nit­ki duszynit­ki duszy gdyduszy gdy miłośćgdy miłość praw­dzi­wanic jej nie wysuszy gdy brak parasola prze­nikabrak parasola prze­nika do os­tatniejparasola prze­nika do os­tatniej suchejprze­nika do os­tatniej suchej nit­kido os­tatniej suchej nit­ki duszysuchej nit­ki duszy gdynit­ki duszy gdy miłośćduszy gdy miłość praw­dzi­wagdy brak parasola prze­nika do os­tatniejbrak parasola prze­nika do os­tatniej suchejparasola prze­nika do os­tatniej suchej nit­kiprze­nika do os­tatniej suchej nit­ki duszydo os­tatniej suchej nit­ki duszy gdysuchej nit­ki duszy gdy miłośćnit­ki duszy gdy miłość praw­dzi­wa

po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Miłość nie wybiera i przychodzi znienacka, jest częścią przeznaczenia to jest prawdą i basta! Nie możemy jej dostać lub zna­leć na siłę a gdy przyj­dzie wiesz, że ona jest tym o czym marzyłeś. Ja cze­kałem na Ciebie lat trzydzieści aż cztery. Czas po­kazał, że twa miłość jest praw­dzi­wa i szczera. Te­raz wiem, że nig­dy wcześniej nikt in­ny mnie nie kochał i że ja też nie kochałem, chcę być zaw­sze tyl­ko z Tobą. * Dla Joasi * Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą.Gdy miłość za­nika, za­nika na­wet pa­mięć o niej.Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci.Czym jest miłość? Gwałtowną uciechą? Młodym marze­niem? Skow­ronkiem? Przychodzi i od­chodzi, niczym burza let­nia. Zos­ta­wia po so­bie zniszcze­nie, choć ga­si prag­nienie. Czym są sple­cione dłonie i głowa wspar­ta na ra­mieniu? Czym są stęsknione no­ce i uk­ry­te łzy? Czy miłość prze­mija czy os­ta­je na wieki? Odejdę, wy­bacz. Czym jest miłość, po­wiedz mi...