Miłość przychodzi wtedy, gdy opadają z oczu łuski zauroczenia, zaczynamy na nowo dostrzegać istniejący świat, a ten drugi człowiek jest dla nas cały czas tak samo ważny. Prawdziwa miłość w głębi tajemniczej Ukrywa przedmiot czci swej i kochania.


miłość-przychodzi-wtedy-gdy-opadają-z-oczu-łuski-zauroczenia-zaczynamy-na-nowo-dostrzegać-istniejący-świat-a-ten-drugi-człowiek-jest-dla-nas
adam asnykmiłośćprzychodziwtedygdyopadająoczułuskizauroczeniazaczynamynanowodostrzegaćistniejącyświattendrugiczłowiekjestdlanascałyczastaksamoważnyprawdziwamiłośćgłębitajemniczejukrywaprzedmiotczciswejkochaniamiłość przychodziprzychodzi wtedygdy opadająopadają zz oczuoczu łuskiłuski zauroczeniazaczynamy nana nowonowo dostrzegaćdostrzegać istniejącyistniejący światten drugidrugi człowiekczłowiek jestjest dladla nasnas całycały czasczas taktak samosamo ważnyprawdziwa miłośćmiłość ww głębigłębi tajemniczejtajemniczej ukrywaukrywa przedmiotprzedmiot czciczci swejswej ii kochaniamiłość przychodzi wtedygdy opadają zopadają z oczuz oczu łuskioczu łuski zauroczeniazaczynamy na nowona nowo dostrzegaćnowo dostrzegać istniejącydostrzegać istniejący świata ten drugiten drugi człowiekdrugi człowiek jestczłowiek jest dlajest dla nasdla nas całynas cały czascały czas takczas tak samotak samo ważnyprawdziwa miłość wmiłość w głębiw głębi tajemniczejgłębi tajemniczej ukrywatajemniczej ukrywa przedmiotukrywa przedmiot czciprzedmiot czci swejczci swej iswej i kochania

Ten, kto kocha, podbija cały świat - bez obawy, że cokolwiek utraci. Prawdziwa miłość to akt całkowitego oddania.To nie my przychodzi­my na świat, lecz świat przychodzi do nas. Urodzić się znaczy ty­le, co dos­tać cały świat w prezencie.Miłość jest kręgiem w ruchu: krąży bez przestania w zawsze tak samo słodkiej wieczności kochania.Miłość prawdziwa Miłość jedyna Uśmiech Twój pełen na­de mną zachwytu... Spoj­rze­nie Twoje gwiaz­dy nieba me­go - oczy Twe... Świat mój cały bezpieczny zam­knięty w szepcie i Twoich hoj­nych czułością ramionach... Miłość nasza Grzech ludzki Zaz­drość wszys­tkich bogów, Miłość nasza Jedyna, aż do grobu, Miłość nasza sple­cione w uścis­ku dłonie, Miłość nasza na ludzkie ZAWSZE i dzień dłużej...Prawdziwy przyjaciel to ten, kto przychodzi, gdy cały świat odchodzi.W chwi­li, gdy poczu­jesz w ser­cu miłość i doświad­czysz jej głębi, od­kry­jesz, że dla ciebie świat nie jest już ta­ki sam, ja­ki był do tej pory.