Miłość różowa nie jest ko­loro­wa lecz tyl­ko za­bar­wiona . Miłość bez­bar­wna jest jak mi­zeria ros­tarta . Miłość biała jest niczym ma­larz nat­chniony lecz nie prze­pełniony .


miłość-różowa-nie jest ko­loro­wa-lecz-tyl­ko-za­bar­wiona-miłość-bez­bar­wna-jest jak mi­zeria-ros­tarta-miłość-biała
złotemyślileonkamiłośćróżowanie jest ko­loro­walecztyl­koza­bar­wionabez­bar­wnajest jak mi­zeriaros­tartabiałajest niczymma­larznat­chnionynie prze­pełnionymiłość różowaróżowa nie jest ko­loro­wanie jest ko­loro­wa leczlecz tyl­kotyl­ko za­bar­wionaza­bar­wionamiłośćmiłość bez­bar­wnabez­bar­wna jest jak mi­zeriajest jak mi­zeria ros­tartaros­tartamiłośćmiłość białabiała jest niczymjest niczym ma­larzma­larz nat­chnionynat­chniony leczlecz nie prze­pełnionynie prze­pełnionymiłość różowa nie jest ko­loro­waróżowa nie jest ko­loro­wa lecznie jest ko­loro­wa lecz tyl­kolecz tyl­ko za­bar­wionatyl­ko za­bar­wionamiłość bez­bar­wnamiłość bez­bar­wna jest jak mi­zeriabez­bar­wna jest jak mi­zeria ros­tartajest jak mi­zeria ros­tartamiłość białamiłość biała jest niczymbiała jest niczym ma­larzjest niczym ma­larz nat­chnionyma­larz nat­chniony lecznat­chniony lecz nie prze­pełnionylecz nie prze­pełniony

Nie­szczęśli­wa miłość od­ciska na nas głębo­kie piętno, lecz na­wet ta nie­szczęśli­wa miłość jak każde uczu­cie jest ulotna. -Lynx71
nie­szczęśli­wa-miłość-od­ciska-na nas-głębo­kie-piętno-lecz-na­wet- nie­szczęśli­wa-miłość-jak każde-uczu­cie-jest ulotna
Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
miłość-w przeszłoś-jest tyl­ko-wspom­nieniem-miłość w przyszłoś-jest tyl­ko-ocze­kiwa­niem-praw­dzi­wa miłość-żyje