Miłość różowa nie jest ko­loro­wa lecz tyl­ko za­bar­wiona . Miłość bez­bar­wna jest jak mi­zeria ros­tarta . Miłość biała jest niczym ma­larz nat­chniony lecz nie prze­pełniony .


miłość-różowa-nie jest ko­loro­wa-lecz-tyl­ko-za­bar­wiona-miłość-bez­bar­wna-jest jak mi­zeria-ros­tarta-miłość-biała
złotemyślileonkamiłośćróżowanie jest ko­loro­walecztyl­koza­bar­wionabez­bar­wnajest jak mi­zeriaros­tartabiałajest niczymma­larznat­chnionynie prze­pełnionymiłość różowaróżowa nie jest ko­loro­wanie jest ko­loro­wa leczlecz tyl­kotyl­ko za­bar­wionaza­bar­wionamiłośćmiłość bez­bar­wnabez­bar­wna jest jak mi­zeriajest jak mi­zeria ros­tartaros­tartamiłośćmiłość białabiała jest niczymjest niczym ma­larzma­larz nat­chnionynat­chniony leczlecz nie prze­pełnionynie prze­pełnionymiłość różowa nie jest ko­loro­waróżowa nie jest ko­loro­wa lecznie jest ko­loro­wa lecz tyl­kolecz tyl­ko za­bar­wionatyl­ko za­bar­wionamiłość bez­bar­wnamiłość bez­bar­wna jest jak mi­zeriabez­bar­wna jest jak mi­zeria ros­tartajest jak mi­zeria ros­tartamiłość białamiłość biała jest niczymbiała jest niczym ma­larzjest niczym ma­larz nat­chnionyma­larz nat­chniony lecznat­chniony lecz nie prze­pełnionylecz nie prze­pełniony

Miłość jest jak kwiat. Gdy jej się nie pod­le­wa od­po­wied­nią ilością uczuć, wte­dy usycha i os­ta­tecznie gi­nie, a od­ra­towa­nie jej jest bar­dzo trud­ne. Lecz nie jest niemożliwe.Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje /. . . /. .Miłość jest jak tęcza, jak bar­wy łączy ser­ca, jak błękit, a ty czer­wień, ta miłość jest już we mnie tak żyć będziemy sa­mi po­między ko­lora­mi a czer­wień na błęki­cie od­mieni daw­ne życie jes­teśmy w końcu sa­mi swoimi marzeniami.Nie­szczęśli­wa miłość od­ciska na nas głębo­kie piętno, lecz na­wet ta nie­szczęśli­wa miłość jak każde uczu­cie jest ulotna.Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości.Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­seli się z prawdą.