Miłość silniejsza jest od śmierci, ale zdarza się, że mizerny nałóg silniejszy jest od miłości.


miłość-silniejsza-jest-od-śmierci-ale-zdarza-ę-że-mizerny-nałóg-silniejszy-jest-od-miłoś
marie von ebner - eschenbachmiłośćsilniejszajestodśmiercialezdarzasiężemizernynałógsilniejszymiłościmiłość silniejszasilniejsza jestjest odod śmierciale zdarzazdarza sięże mizernymizerny nałógnałóg silniejszysilniejszy jestjest odod miłościmiłość silniejsza jestsilniejsza jest odjest od śmierciale zdarza sięże mizerny nałógmizerny nałóg silniejszynałóg silniejszy jestsilniejszy jest odjest od miłościmiłość silniejsza jest odsilniejsza jest od śmierciże mizerny nałóg silniejszymizerny nałóg silniejszy jestnałóg silniejszy jest odsilniejszy jest od miłościmiłość silniejsza jest od śmierciże mizerny nałóg silniejszy jestmizerny nałóg silniejszy jest odnałóg silniejszy jest od miłości

Miłość dba nie o to, co jest, co się zdarza w tej chwili, ale o to, co nadejdzie. Kiedy zadowala bieżąca chwila, beztroska o chwilę następną - nie ma już miłości. Miłość jest ciekawością tego, co się stanie, nie zaś przyjmowaniem tego, co się dzieje.Ale miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie.Wielka miłość zdarza się w życiu tylko raz, wszystko, co następuje potem, jest tylko szukaniem tej utraconej miłości.Miłość małżeńska nie jest prostym dodaniem dwóch różnych miłości: miłości męża i żony, ale jest miłością, którą żyją dwie osoby, i która sprawia, że stają się one nie tylko jednym ciałem, ale nade wszystko jednym sercem i jedną duszą.O miłości!Wszelkim chorobom lekarstwo się zdarza, jedynie miłość nie chce mieć lekarza.Miłość w swej najpełniejszej rzeczywistości możliwa jest jedynie w ramach płciowości: tylko jako mężczyzna i kobieta mogą ludzie najrzeczywiściej się miłować. Natomiast wszelka inna miłość jest jej odgałęzieniem, wypływem, odbiciem, albo też jej sztucznym naśladownictwem. Błędną jest rzeczą uznawanie tej miłości (to jest miłości seksualnej) za jedyne w ogóle objawienie miłości i mniemanie jakoby obok niej istniały inne - może nawet wyższe objawienia miłości.