Miłość ska­zuje człowieka na ogołoce­nie, re­zyg­nację, na przed­smak ja­kiegoś unicestwienia.


miłość-ska­zuje-człowieka-na ogołoce­nie-re­zyg­nację-na przed­smak-ja­kiegoś-unicestwienia
józef stanisław tischnermiłośćska­zujeczłowiekana ogołoce­niere­zyg­nacjęna przed­smakja­kiegośunicestwieniamiłość ska­zujeska­zuje człowiekaczłowieka na ogołoce­niena przed­smak ja­kiegośja­kiegoś unicestwieniamiłość ska­zuje człowiekaska­zuje człowieka na ogołoce­niena przed­smak ja­kiegoś unicestwieniamiłość ska­zuje człowieka na ogołoce­nie

Na nie­szczęście mogą nas ska­zać oko­liczności, na miłość ska­zuje­my się sami. -Carpio Lope de Vega
na nie­szczęście-mogą-nas-ska­zać-oko­licznoś-na miłość-ska­zuje­my ę-sami
Wybór zaw­sze sta­nowi de fac­to re­zyg­nację z cze­goś innego. -Eric Jerome Dickey
wybór-zaw­sze-sta­nowi-de fac­to-re­zyg­nację-z cze­goś-innego
Stoic­ka za­sada zas­po­kaja­nia pot­rzeb pop­rzez re­zyg­nację z prag­nień jest jak am­pu­tac­ja stóp po to, by nie pot­rze­bować butów. -Jonathan Swift
stoic­ka-za­sada-zas­po­kaja­nia-pot­rzeb-pop­rzez-re­zyg­nację-z prag­nień-jest jak am­pu­tac­ja-stóp-po to