Miłość st jako nasionko leśne z wiatrem, szybko leci, ale gdy drzewem w sercu wyrośnie, to chyba tylko razem z sercem wyrwać je można.


miłość-st-jako-nasionko-śne-z-wiatrem-szybko-leci-ale-gdy-drzewem-w-sercu-wyrośnie-to-chyba-tylko-razem-z-sercem-wyrwać-można
anonimmiłośćstjakonasionkoleśnewiatremszybkolecialegdydrzewemsercuwyrośnietochybatylkorazemsercemwyrwaćmożnamiłość stst jakojako nasionkonasionko leśneleśne zz wiatremszybko leciale gdygdy drzewemdrzewem ww sercusercu wyrośniechyba tylkotylko razemrazem zz sercemsercem wyrwaćwyrwać jeje możnamiłość st jakost jako nasionkojako nasionko leśnenasionko leśne zleśne z wiatremale gdy drzewemgdy drzewem wdrzewem w sercuw sercu wyrośniechyba tylko razemtylko razem zrazem z sercemz sercem wyrwaćsercem wyrwać jewyrwać je możnamiłość st jako nasionkost jako nasionko leśnejako nasionko leśne znasionko leśne z wiatremale gdy drzewem wgdy drzewem w sercudrzewem w sercu wyrośniechyba tylko razem ztylko razem z sercemrazem z sercem wyrwaćz sercem wyrwać jesercem wyrwać je możnamiłość st jako nasionko leśnest jako nasionko leśne zjako nasionko leśne z wiatremale gdy drzewem w sercugdy drzewem w sercu wyrośniechyba tylko razem z sercemtylko razem z sercem wyrwaćrazem z sercem wyrwać jez sercem wyrwać je można

Miłość jako nasionko leśne z wiatrem szybko leci, ale gdy drzewem w sercu wyrośnie, to chyba tylko razem z sercem wyrwać można.Wniebowzięcie można by chyba zakwalifikować jako porwanie, ale tylko wtedy, gdyby dokonane zostało przy użyciu siły. Ja jednak myślę, że normalnie odbywa się ono za zgodą zainteresowanego.Miłość jest jak na­sion­ko leśne, z wiat­rem szyb­ko le­ci, ale gdy drze­wem w ser­cu wy­rośnie, to tyl­ko chy­ba ra­zem z ser­cem wyr­wać je można.Ludzi trzeba szukać nie z latarnią, ale z sercem; bo tylko na miłość otwierają serca.Muzykę ludową swego kraju trzeba traktować tylko jako bazę; nigdy jako środek pisania i stylu. Kochajcie ją namiętnie, jak tylko chcecie, ale strójcie jej w szkolne mundurki, nie nakładajcie jej złoconych binokli.Wielkie historyczne fakty i postacie występują za pierwszym razem jako tragedia, za drugim – jako farsa.