Miłość szczęśliwa, jak również nieszczęśliwa, pełna jest niepokoju, cierpień, szaleństwa. I tak samo pełna zazdrości.


miłość-szczęśliwa-jak-również-nieszczęśliwa-pełna-jest-niepokoju-cierpień-szaleństwa-i-tak-samo-pełna-zazdroś
saka guchi angomiłośćszczęśliwajakrównieżnieszczęśliwapełnajestniepokojucierpieńszaleństwataksamozazdrościmiłość szczęśliwajak równieżrównież nieszczęśliwapełna jestjest niepokojui taktak samosamo pełnapełna zazdrościjak również nieszczęśliwapełna jest niepokojui tak samotak samo pełnasamo pełna zazdrościi tak samo pełnatak samo pełna zazdrościi tak samo pełna zazdrości

Miłość powinna być gorąca, jak groźna lawa wulkaniczna. gwałtowna niby potok rwący i jak dynamit dynamiczna. Miłość powinna być burzliwa, jak halny, który ścina drzewa, i nieszczęśliwa i szczęśliwa, również szalona jak ulewa.Jak tu się uczyć? Gdy głowa pełna. Pełna Jego. Je­go ser­ca. Je­go duszy. Je­go głosu. Każda mina, Każdy śmiech. Wszys­tko słychać tak jak jest. Tak jak było i odeszło. Nie powróci. Je­mu przeszło. Bo­li serce. Bo­li dusza. Ko­niec tego! Sta­je, pat­rzy w dzi­ki mrok. Je­den krok, Je­den skok. W uszach wiatr. Nag­le trzask. Ja­kiś krzyk, Os­tatni krzyk. Po­tem cisza. Ciem­ność głucha. Nie ma nic. Wy­zionęła ducha..Pat­rzę w Je­go oczy lśnią je­ziora głębiną, czuję spokój, tonę w tym spojrzeniu... Między na­mi cisza pełna zrozumienia... Tu roz­mową jest  dotyk, blis­kość, chwi­la Tu i Teraz... War­gi czerwone po po­całun­kach nabrzmiałe jak ma­ki na łące... Słońca promienie bez­wstyd­nie do­tykają swy­mi palcami na­gości ciała... Po upal­nej nocy gorąca ka­wa i tosty na wspólnym stole... Pełna harmonia między Nami... Miłość- jed­no słowo w ty­siącach drobnych gestów odnalezione...  Szczęśliwa miłość może niekiedy przemawiać językiem pochlebstwa. Ale nieszczęśliwa miłość wyznaje zawsze prawdę.Szczęśliwa miłość dodaje skrzydeł, nieszczęśliwa - przyprawia rogi.Miłość należy do kosmetyków, albowiem nieszczęśliwa wybiela szczęśliwa różuje.