Miłość to par­tia kart, w której wszys­cy oszu­kują: mężczyźni, by wyg­rać, ko­biety, by nie przegrać.


miłość-to ­tia-kart-w której wszys­cy-oszu­kują-mężczyź-by wyg­rać-ko­biety-by nie przegrać
alfred hitchcockmiłośćto par­tiakartw której wszys­cyoszu­kująmężczyźniby wyg­raćko­bietyby nie przegraćmiłość to par­tiato par­tia kartw której wszys­cy oszu­kująmiłość to par­tia kart

Miłość to partia kart, w której wszyscy oszukują: mężczyźni, by wygrać, kobiety, by nie przegrać.Po­win­niście wie­rzyć w wyg­raną wbrew oczy­wis­tości, że nie możecie wyg­rać. Tyl­ko ta­ka wiara jest praw­dzi­wa, a wszel­ka wiara, która szu­ka po­par­cia ro­zumu, nie jest praw­dziwą wiarą.Zwie­rza­nie się dru­giemu człowieko­wi jest w grun­cie rzeczy jak gra, w której al­bo wszys­tko się przeg­ry­wa, al­bo wyg­ry­wa. Ten dru­gi jest zaw­sze prze­ciw­ni­kiem i dokład­nie tak na­leży go trak­to­wać. Żaden gracz nie kładzie od­kry­tych kart na sto­le. Trzy­ma je w dłoni i wy­biera, które wyrzu­cić pier­wsze, a które zat­rzy­mać do końca.Życie mężczyz­ny kręci się zaw­sze wokół jed­nej, je­dynej ko­biety, w której za­wierają się wszys­tkie ko­biety świata, szczyt wszel­kich ta­jem­nic i klucz do wszys­tkich odpowiedzi.Kłam­stwa mogą wyg­rać sprint, ale to praw­da wyg­ry­wa cały maraton! Lu­bieżne ko­biety sądzą, że wszys­cy mężczyźni są zwyrodnialcami.