Miłość to bu­kiet kwiatów niepew­ności, nadziei oraz wybaczenia...


miłość-to bu­kiet-kwiatów-niepew­noś-nadziei-oraz-wybaczenia
uśmiechnięta anielicamiłośćto bu­kietkwiatówniepew­nościnadzieiorazwybaczeniamiłość to bu­kietto bu­kiet kwiatówkwiatów niepew­nościoraz wybaczeniamiłość to bu­kiet kwiatówto bu­kiet kwiatów niepew­nościnadziei oraz wybaczeniamiłość to bu­kiet kwiatów niepew­ności

Codzien­nie budzę się z krzy­kiem niepew­ności na twarzy .Zeb­rał wszys­tkie no­tat­ki, la­ta prze­myśleń, niepew­ności, szczęścia i nadziei, wszys­tko to za­war­te w za­pisa­nych drob­nym maczkiem kartkach. Uniósł je w ra­mionach niczym twarz ukocha­nej ko­biety. Wyszedł z sy­pial­ni, słysząc jak je­go bu­ty skrzy­pią po drew­nianej podłodze, po czym poszedł do drzwi pro­wadzących na strych. Ot­worzył je, za­palił światło, za­ciągnął się dy­mem pa­piero­sa, usiadł na za­kurzo­nym fotelu. To wszys­tko co mam - po­myślał. I to Wszys­tko stracone.Przyszłość jest chaotyczna i niepew­na, gdyż chaos i niepew­ność tkwi w sa­mym człowieku.W ob­liczu Bo­ga oraz wszys­tkich obec­nych przyrzekłem jej miłość i od­da­nie w cho­robie oraz zdro­wiu i nig­dy jeszcze nic nie spra­wiło mi ta­kiej satysfakcji. Był to, pa­miętam, naj­piękniej­szy mo­ment w moim życiu. — czytaj całośćIm większe w człowieku wewnętrzne roz­bi­cie, poczu­cie włas­nej słabości, niepew­ności i lęk, tym większa tęskno­ta za czymś, co go z pow­ro­tem sca­li, da pew­ność i wiarę w siebie.Miłość tym się różni od kwiatów, że trwa wiecznie.