-Miłość to cho­roba ze sta­nem za­pal­nym myśli, drżeniem rąk, przyśpie­szo­nym tętnem, ogólną mig­reną i... bólem ser­ca. Ale oni tyl­ko wzruszają ra­miona­mi i z da­leka słychać szept: -Kocham Cię bar­dzo... ~ Mrs Vercetti 


miłość-to cho­roba-ze sta­nem-za­pal­nym-myśli-drżeniem-rąk-przyśpie­szo­nym-tętnem-ogólną-mig­reną-i-bólem ser­ca
mrs vercettimiłośćto cho­robaze sta­nemza­pal­nymmyślidrżeniemrąkprzyśpie­szo­nymtętnemogólnąmig­renąbólem ser­caale onityl­kowzruszająra­miona­mii z da­lekasłychaćszeptkochamciębar­dzo~ mrsvercetti miłość to cho­robato cho­roba ze sta­nemze sta­nem za­pal­nymza­pal­nym myślidrżeniem rąkprzyśpie­szo­nym tętnemogólną mig­renąmig­reną ii bólem ser­caale oni tyl­kotyl­ko wzruszająwzruszają ra­miona­mira­miona­mi i z da­lekai z da­leka słychaćsłychać szeptkocham cięcię bar­dzobar­dzo ~ mrs~ mrs vercetti miłość to cho­roba ze sta­nemto cho­roba ze sta­nem za­pal­nymze sta­nem za­pal­nym myśliogólną mig­reną imig­reną i bólem ser­caale oni tyl­ko wzruszajątyl­ko wzruszają ra­miona­miwzruszają ra­miona­mi i z da­lekara­miona­mi i z da­leka słychaći z da­leka słychać szeptkocham cię bar­dzocię bar­dzo ~ mrsbar­dzo ~ mrs vercetti 

me­lan­cho­lia-jest sta­nem-świado­mośaby-ją przejść-za­pom­nij-o myś­niu-skup ę-na czymś-in­nym~-pa­weł-rychlica