Miłość to czu­wanie nad cudzą samotnością.


miłość-to czu­wanie-nad-cudzą-samotnośą
rainer maria rilkemiłośćto czu­wanienadcudząsamotnościąmiłość to czu­wanieto czu­wanie nadnad cudzącudzą samotnościąmiłość to czu­wanie nadto czu­wanie nad cudząnad cudzą samotnościąmiłość to czu­wanie nad cudząto czu­wanie nad cudzą samotnościąmiłość to czu­wanie nad cudzą samotnością

Zam­rze kiedyś re­ligia, fi­lozo­fia i sztu­ka, płynące z jed­ne­go źródła: Ta­jem­ni­cy Is­tnienia, której od­czu­wanie i poj­mo­wanie sta­nie się niewy­god­ne dla społecznie dos­ko­nałego, zmecha­nizo­wane­go człowieka.Każdemu zostało powierzone zadanie czuwania nad samotnością drugiego.Od­wa­ga - to zwy­cięstwo nad włas­nym lękiem lub cudzą śmiałością.Praw­dzi­wa miłość nie umiera. By­wa, że nad­chodzi czas, kiedy czu­je się, że każdy po­winien pójść w swoją stronę. Przyz­na­nie się do te­go, przyz­wo­lenie na to i do­kona­nie te­go - to też jest miłość.Skąd wiado­mo, że to miłość, a nie pożąda­nie, cieka­wość, pot­rze­ba blis­kości, lęk przed samotnością? Miłość to siła, która pozwala nie tylko własną, ale także cudzą niedoskonałość znosić przez całe życie.