Miłość to gra, a cały prob­lem po­lega na tym, żeby zna­leźć ko­goś, kto uz­na­je te sa­me zasady.


miłość-to gra-a cały-prob­lem-po­lega-na tym-żeby-zna­źć-ko­goś-kto-uz­na­-te ­me-zasady
gold fishymiłośćto graa całyprob­lempo­legana tymżebyzna­leźćko­gośktouz­na­jete sa­mezasadymiłość to graa cały prob­lemprob­lem po­legapo­lega na tymżeby zna­leźćzna­leźć ko­gośkto uz­na­jeuz­na­je te sa­mete sa­me zasadya cały prob­lem po­legaprob­lem po­lega na tymżeby zna­leźć ko­gośkto uz­na­je te sa­meuz­na­je te sa­me zasadya cały prob­lem po­lega na tymkto uz­na­je te sa­me zasady

Prob­lem z ra­dością po­lega na tym, że wraz z nią pow­ra­cają wszel­kie troski. -Olivia Goldsmith
prob­lem-z ra­dośą-po­lega-na tym-że wraz-z ą-pow­ra­cają-wszel­kie-troski
Kiedy mężczyz­na ma prob­lem, chce, żeby ktoś mu po­wie­dział, jak go roz­wiązać. Kiedy ko­bieta ma prob­lem, chce usłyszeć że ją rozumiesz. -Mark Haddon
kiedy-mężczyz­na- prob­lem-chce-żeby-ktoś-mu po­wie­dział-jak go roz­wiązać-kiedy ko­bieta- prob­lem-chce-usłyszeć
Rządo­we roz­wiąza­nie prob­lemów są zwyk­le równie złe jak sam problem. The go­ver­nment so­lution to a prob­lem is usual­ly as bad as the prob­lem. (ang.)  -Milton Friedman
rządo­we-roz­wiąza­nie-prob­lemów-są zwyk­-równie-złe-jak sam-problem-the-go­ver­nment-so­lution-to a prob­lem-is usual­ly
Jeżeli święty An­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć miłość?  -opuszczona
jeżeli-święty-an­to­-po­maga-zna­źć-za­gubione-rzeczy-to po­może-mi zna­źć-miłość