Miłość to jed­nocześnie naj­piękniej­sze i naj­gor­sze uczucie.


miłość-to jed­nocześnie-naj­piękniej­sze-i naj­gor­sze-uczucie
devinmiłośćto jed­nocześnienaj­piękniej­szei naj­gor­szeuczuciemiłość to jed­nocześnieto jed­nocześnie naj­piękniej­szenaj­piękniej­sze i naj­gor­szei naj­gor­sze uczuciemiłość to jed­nocześnie naj­piękniej­szeto jed­nocześnie naj­piękniej­sze i naj­gor­szenaj­piękniej­sze i naj­gor­sze uczuciemiłość to jed­nocześnie naj­piękniej­sze i naj­gor­szeto jed­nocześnie naj­piękniej­sze i naj­gor­sze uczuciemiłość to jed­nocześnie naj­piękniej­sze i naj­gor­sze uczucie

cho­ler­nie przytłaczające uczu­cie, gdy zarówno wszys­tko co naj­lep­sze, jak i wszys­tko co naj­gor­sze za­war­te jest w jed­nej osobie.Naj­trwal­sze i naj­piękniej­sze więzi ducho­we na­wiązy­wane by­wają od pier­wsze­go wejrzenia.Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego.Naj­piękniej uśmie­chają się Ci , którzy cier­pią. Naj­piękniej­sze oczy mają Cie , którzy często płaczą. Naj­le­piej słuchają Ci których nikt nie słucha [*] Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać.Jeśli is­tnieje uczu­cie niena­wiści do miłości, którą kocha się popęka­nym ser­cem i naj­chętniej z tej całej nie­szczęśli­wej sy­tuac­ji za­biło by się w naj­gor­szych tor­tu­rach krzycząc naj­piękniej­sze wyz­na­nia, to właśnie to uczu­cie mnie przepełnia.