Miłość to naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­sze uczu­cie na ziemi. Naj­praw­do­podob­niej to również pa­radok­salnie naj­większa słabość ludzkości, która tworzy ośle­pienie, naiw­ność, uf­ność, zdol­ność do przebaczenia.


miłość-to naj­praw­do­podob­niej-naj­silniej­sze-uczu­cie-na ziemi-naj­praw­do­podob­niej to również-pa­radok­salnie
mateusz piecki schizoidalnymiłośćto naj­praw­do­podob­niejnaj­silniej­szeuczu­ciena zieminaj­praw­do­podob­niej to równieżpa­radok­salnienaj­większasłabośćludzkościktóratworzyośle­pienienaiw­nośćuf­nośćzdol­nośćdo przebaczeniamiłość to naj­praw­do­podob­niejto naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­szenaj­silniej­sze uczu­cieuczu­cie na zieminaj­praw­do­podob­niej to również pa­radok­salniepa­radok­salnie naj­większanaj­większa słabośćsłabość ludzkościktóra tworzytworzy ośle­pieniezdol­ność do przebaczeniamiłość to naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­szeto naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­sze uczu­cienaj­silniej­sze uczu­cie na zieminaj­praw­do­podob­niej to również pa­radok­salnie naj­większapa­radok­salnie naj­większa słabośćnaj­większa słabość ludzkościktóra tworzy ośle­pienie

Za­dowo­lenie z sa­mego siebie jest praw­do­podob­nie naj­trud­niej osiągalne. -Baruch Spinoza
za­dowo­lenie-z ­mego-siebie-jest praw­do­podob­nie-naj­trud­niej-osiągalne
Ten, kto nig­dy nie doświad­czył pub­liczne­go upo­korze­nia, naj­praw­do­podob­niej sam jest je­go sprawcą. / z mo­jego mob­lo, 28.08.2012  -watchingmefall
ten-kto-nig­dy-nie doświad­czył-pub­liczne­go-upo­korze­nia-naj­praw­do­podob­niej-sam-jest ­go-sprawcą- z mo­jego-mob­lo
Wiel­kie naz­wiska up­rawdo­podob­niają naj­większe idioty­zmy, gdyż tłum ma naiwną pew­ność, że wiel­cy ludzie bredzić nie mogą. -Zbigniew Herbert
wiel­kie-naz­wiska-up­rawdo­podob­niają-naj­większe-idioty­zmy-gdyż-tłum- naiwną-pew­ność-że wiel­cy-ludzie-bredzić-nie mogą
Naj­gorętsza miłość ma naj­chłod­niej­sze zakończenie. -Sokrates
naj­gorętsza-miłość- naj­chłod­niej­sze-zakończenie