Miłość to naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­sze uczu­cie na ziemi. Naj­praw­do­podob­niej to również pa­radok­salnie naj­większa słabość ludzkości, która tworzy ośle­pienie, naiw­ność, uf­ność, zdol­ność do przebaczenia.


miłość-to naj­praw­do­podob­niej-naj­silniej­sze-uczu­cie-na ziemi-naj­praw­do­podob­niej to również-pa­radok­salnie
mateusz piecki schizoidalnymiłośćto naj­praw­do­podob­niejnaj­silniej­szeuczu­ciena zieminaj­praw­do­podob­niej to równieżpa­radok­salnienaj­większasłabośćludzkościktóratworzyośle­pienienaiw­nośćuf­nośćzdol­nośćdo przebaczeniamiłość to naj­praw­do­podob­niejto naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­szenaj­silniej­sze uczu­cieuczu­cie na zieminaj­praw­do­podob­niej to również pa­radok­salniepa­radok­salnie naj­większanaj­większa słabośćsłabość ludzkościktóra tworzytworzy ośle­pieniezdol­ność do przebaczeniamiłość to naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­szeto naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­sze uczu­cienaj­silniej­sze uczu­cie na zieminaj­praw­do­podob­niej to również pa­radok­salnie naj­większapa­radok­salnie naj­większa słabośćnaj­większa słabość ludzkościktóra tworzy ośle­pienie

Za­dowo­lenie z sa­mego siebie jest praw­do­podob­nie naj­trud­niej osiągalne.Ten, kto nig­dy nie doświad­czył pub­liczne­go upo­korze­nia, naj­praw­do­podob­niej sam jest je­go sprawcą. / z mo­jego mob­lo, 28.08.2012 Ale tam, na miej­scu, zu­pełnie szczerze drażni prze­ciętne­go Po­laka Ludzkie Przez­nacze­nie ub­ra­ne w stro­je od Diora, omi­jające gład­ko z po­mocą zdo­byczy techni­ki wszel­kie tru­dy dnia pow­szed­niego i nieświado­me praw­dzi­wej zdo­byczy ludzkości, która jest co naj­mniej od 200 lat pol­ska zdol­ność lek­ce­ważenia sztucznie wy­myślo­nych przez cy­wili­zację za­sad życia i zdol­ność przys­to­sowa­nia się do wszys­tkich zmian, które narzu­ca rozpędzo­na his­to­ria i nies­forna geog­ra­fia polityczna.Jeśli is­tnieje uczu­cie niena­wiści do miłości, którą kocha się popęka­nym ser­cem i naj­chętniej z tej całej nie­szczęśli­wej sy­tuac­ji za­biło by się w naj­gor­szych tor­tu­rach krzycząc naj­piękniej­sze wyz­na­nia, to właśnie to uczu­cie mnie przepełnia.Wiel­kie naz­wiska up­rawdo­podob­niają naj­większe idioty­zmy, gdyż tłum ma naiwną pew­ność, że wiel­cy ludzie bredzić nie mogą.Naj­gorętsza miłość ma naj­chłod­niej­sze zakończenie.