Miłość to przyjaźń, Miłość to coś niesamowitego. Zmienia two­je życie na coś piękne­go i wspaniałego. Tyl­ko wte­dy czu­jesz, że żyjesz, jak roz­piera cię ener­gia, bo to ona- miłość je­dyna rzecz, która tak nap­rawdę człowieka uszczęśliwi.


miłość-to przyjaźń-miłość-to coś-niesamowitego-zmienia-two­-życie-na coś-piękne­go-i wspaniałego-tyl­ko-wte­dy-czu­jesz
andreemiłośćto przyjaźńto cośniesamowitegozmieniatwo­jeżyciena cośpiękne­goi wspaniałegotyl­kowte­dyczu­jeszże żyjeszjak roz­pieracięener­giaboto onamiłośćje­dynarzeczktórataknap­rawdęczłowiekauszczęśliwimiłość to przyjaźńmiłość to cośto coś niesamowitegozmienia two­jetwo­je życieżycie na cośna coś piękne­gopiękne­go i wspaniałegotyl­ko wte­dywte­dy czu­jeszjak roz­piera cięcię ener­giabo to onamiłość je­dynaje­dyna rzeczktóra taktak nap­rawdęnap­rawdę człowiekaczłowieka uszczęśliwimiłość to coś niesamowitegozmienia two­je życietwo­je życie na cośżycie na coś piękne­gona coś piękne­go i wspaniałegotyl­ko wte­dy czu­jeszjak roz­piera cię ener­giamiłość je­dyna rzeczktóra tak nap­rawdętak nap­rawdę człowiekanap­rawdę człowieka uszczęśliwi

Miłość to coś znacznie więcej, niż pragnienie erotyczne; to próba ucieczki przed samotnością, którą większość - tak kobiet, jak i mężczyzn - odczuwa przez całe życie.Miłość to je­dyna siła, która zmienia wro­ga w przyjaciela.Płonę przy Tobie My miłością związani Jak w psychiatryku Zu­pełnie Sami Czu­je słod­kie Two­je usta Nasza miłość Jak rozpusta Znów za­pat­rze­ni W siebie oboje Miłość przeszyła Umysły nasze Płomienia Uczucia Nig­dy nie ugaszę Słyszę Nagle Serc Naszych bi­cie I mówię: Ocze­kujesz że miłość będzie słod­ka a tak nap­rawdę jest trud­na jak diabli.****** *** Jeżeli w Twoim życiu wszys­tko tańczy i śpiewa , gdy czu­jesz ra­dość , i szczęście Cię roz­piera , a motyle uroczo roz­ra­biają , to znaczy, że jes­teś na właści­wym balu... ...bez ma­sek i udawania... ****** ***