Miłość to wszys­tko, a do wszys­tkiego nie można już nic do­dać, ani nicze­go odeń oczekiwać.


miłość-to wszys­tko-a do wszys­tkiego-nie można-już-nic-do­dać-ani-nicze­go-odeń-oczekiwać
aldona różanekmiłośćto wszys­tkoa do wszys­tkiegonie możnajużnicdo­daćaninicze­goodeńoczekiwaćmiłość to wszys­tkoa do wszys­tkiego nie możnanie można jużjuż nicnic do­daćani nicze­gonicze­go odeńodeń oczekiwaća do wszys­tkiego nie można jużnie można już nicjuż nic do­daćani nicze­go odeńnicze­go odeń oczekiwaća do wszys­tkiego nie można już nicnie można już nic do­daćani nicze­go odeń oczekiwaća do wszys­tkiego nie można już nic do­dać

Miłość to wszystko, a do wszystkiego nie można już nic dodać ani niczego więcej odeń oczekiwać.Praw­dzi­wa miłość jed­naką zos­ta­nie, czy jej na wszys­tko poz­wo­lisz, czy wszys­tkiego zabronisz.Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka.Wszys­tko zno­si, wszys­tkiemu wie­rzy, we wszys­tkim pokłada nadzieję, wszys­tko przet­rzy­ma. Miłość nig­dy nie ustaje.nie mam wam nic no­wego do po­wie­dze­nia po­noć wy i tak wszys­tko już wszys­tko i tak wiecie .............................................................. .............................................................. a jed­nak ciągle py­tacie dlacze­go ?? Nie mu­sisz wszys­tkiego ro­zumieć, wys­tar­czy, że wszys­tko, co Bóg da­je, kochasz.