Miłość to ktoś, z kim się chcesz zestarzeć, bez kogo nie możesz żyć.


miłość-to-ktoś-z-kim-ę-chcesz-zestarzeć-bez-kogo-nie-możesz-żyć
erich maria remarquemiłośćtoktośkimsięchceszzestarzećbezkogoniemożeszżyćz kimkim sięsię chceszchcesz zestarzećbez kogokogo nienie możeszmożesz żyćmiłość to ktośz kim siękim się chceszsię chcesz zestarzećbez kogo niekogo nie możesznie możesz żyćz kim się chceszkim się chcesz zestarzećbez kogo nie możeszkogo nie możesz żyćz kim się chcesz zestarzećbez kogo nie możesz żyć

Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia.Jeśli nie możesz być z tym kogo kochasz, kochaj tego, z kim jesteś.Sukces jest robieniem tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz,z kim chcesz i tak długo, jak tylko chcesz.Matka, to nie ktoś, na kim można się oprzeć, ale ktoś, kto uczy, jak się obchodzić bez oparcia.Przyjaciel to ktoś, do kogo możesz zadzwonić o trzeciej w nocy i powiedzieć: Obojętnie w kim człowiek za­kocha się pier­wszą miłością- nie po­kocha, ale właśnie za­kocha się- ten ktoś zaw­sze w końcu go rozzłości, bo nie można zacho­wywać się wo­bec niego rozsądnie. Możesz osied­lić się w zu­pełnie in­nym miej­scu, możesz być szczęśli­wy, ale ten, kto odeb­rał ci ser­ce, po­siada os­ta­teczną przewagę.