Miłość to skarb, który często dajemy komuś, kto nie chce go wziąć, a jednocześnie pragnie posiadać.


miłość-to-skarb-który-często-dajemy-komuś-kto-nie-chce-go-wziąć-a-jednocześnie-pragnie-posiadać
w. grzeszczukmiłośćtoskarbktóryczęstodajemykomuśktoniechcegowziąćjednocześniepragnieposiadaćktóry częstoczęsto dajemydajemy komuśkto nienie chcechce gogo wziąćjednocześnie pragniepragnie posiadaćmiłość to skarbktóry często dajemyczęsto dajemy komuśkto nie chcenie chce gochce go wziąća jednocześnie pragniejednocześnie pragnie posiadaćktóry często dajemy komuśkto nie chce gonie chce go wziąća jednocześnie pragnie posiadaćkto nie chce go wziąć

Miłość - to skarb, który często da­jemy ko­muś, kto go nie chce wziąć, a jed­nocześnie prag­nie posiadać.Artysta, który pragnie poklasku, a skarży się na małe uznanie tłumu, stoi jeszcze w przedsionku sztuki, nie czuje się jej panem, który łask nie żebrze, tylko hojną ręką je na tłum rzuca i nie pragnie podzięki - tej pragnie tylko plebejusz w duchu, jej pragnie tylko dorobkiewicz.Kto przekazuje komuś dar, często go sam otrzymuje: ofiarowywanie bowiem przynosi radość; nauczmy się dawać!Gdy przyrzekniesz komuś miłość, nie każ w ciągłej żyć rozterce. Lepiej wpaść w głębokie doły, niż poranić komuś serce.Miłość nigdy nie staje na przeszkodzie temu, kto pragnie żyć Własną Legendą. Jeśli się tak dzieje, znaczy to, że nie była to miłość prawdziwa, miłość, która przemawia Językiem Wszechświata.Często dajemy naszym dzieciom to, czego nam brakowało.