Miłość w gorączce się tylko poczyna gdy krew się budzi z rozumem w płomieniach.


miłość-w-gorączce-ę-tylko-poczyna-gdy-krew-ę-budzi-z-rozumem-w-płomieniach
kazimierz ratońmiłośćgorączcesiętylkopoczynagdykrewbudzirozumempłomieniachmiłość ww gorączcegorączce sięsię tylkotylko poczynapoczyna gdygdy krewkrew sięsię budzibudzi zz rozumemrozumem ww płomieniachmiłość w gorączcew gorączce sięgorączce się tylkosię tylko poczynatylko poczyna gdypoczyna gdy krewgdy krew siękrew się budzisię budzi zbudzi z rozumemz rozumem wrozumem w płomieniachmiłość w gorączce sięw gorączce się tylkogorączce się tylko poczynasię tylko poczyna gdytylko poczyna gdy krewpoczyna gdy krew sięgdy krew się budzikrew się budzi zsię budzi z rozumembudzi z rozumem wz rozumem w płomieniachmiłość w gorączce się tylkow gorączce się tylko poczynagorączce się tylko poczyna gdysię tylko poczyna gdy krewtylko poczyna gdy krew siępoczyna gdy krew się budzigdy krew się budzi zkrew się budzi z rozumemsię budzi z rozumem wbudzi z rozumem w płomieniach

Ro­zum, gdy się go na­dużywa, przes­ta­je być rozumem.Miłość to przyjaźń w płomieniach.mój język sze­leści słowa­mi które usychają nim przez us­ta przejdą i jest jeszcze cisza, która ma pra­wo głosu gdy py­tasz czy wszys­tko gra budzi się człowiek z pokąsaną duszą i zgu­bionym ryt­mem, uwikłany w od­wie­czną wojnę po­między ser­cem a rozumem uma­zane krwią ręce świat widział wiele, lecz nie dos­trze­ga mnie dam mu czas, a so­bie spokój https://youtu.be/kf_FvhVAdUY Miłość nie jest po prostu spotkaniem dwojga serc. Miłość może zaistnieć tylko wtedy, gdy się spotkają dwie ludzkie istoty.Można posługiwać się rozumem dla popisu, a pożytkować go tylko w niewielkiej mierze dla samego siebie.Gdy człowiek uczciwy przekona się, że został oszukany, budzi się w nim często niezwykłe okrucieństwo.