Miłość w każdym sercu kobiecym pragnie mieć wszystko, a nie cząstkę; to, według planu Natury, jest dla niej ważniejsze niż ambicja dla mężczyzny, to jej światło, jej życie, jej powietrze, których alternatywą jest tylko śmierć.


miłość-w-każdym-sercu-kobiecym-pragnie-mieć-wszystko-a-nie-cząstkę-to-według-planu-natury-jest-dla-niej-ważniejsze-ż-ambicja-dla-mężczyzny
henry wadsworth longfellowmiłośćkażdymsercukobiecympragniemiećwszystkoniecząstkętowedługplanunaturyjestdlaniejważniejszeniżambicjamężczyznytojejświatłożyciepowietrzektórychalternatywątylkośmierćmiłość ww każdymkażdym sercusercu kobiecymkobiecym pragniepragnie miećmieć wszystkonie cząstkęwedług planuplanu naturyjest dladla niejniej ważniejszeważniejsze niżniż ambicjaambicja dladla mężczyznyjej światłojej życiejej powietrzektórych alternatywąalternatywą jestjest tylkotylko śmierćmiłość w każdymw każdym sercukażdym sercu kobiecymsercu kobiecym pragniekobiecym pragnie miećpragnie mieć wszystkoa nie cząstkęwedług planu naturyjest dla niejdla niej ważniejszeniej ważniejsze niżważniejsze niż ambicjaniż ambicja dlaambicja dla mężczyznyktórych alternatywą jestalternatywą jest tylkojest tylko śmierć

Natura. Otacza nas i obejmuje. Żyjemy wśród niej i jesteśmy jej obcy. Rozmawia z nami nieustannie, a nie zdradza nam swych tajemnic. Jest w niej wieczne życie, rozwój i ruch. . . Wszystko dzieje się ze jej sprawą, wszystko jest jej zasługą.Artysta, który pragnie poklasku, a skarży się na małe uznanie tłumu, stoi jeszcze w przedsionku sztuki, nie czuje się jej panem, który łask nie żebrze, tylko hojną ręką je na tłum rzuca i nie pragnie podzięki - tej pragnie tylko plebejusz w duchu, jej pragnie tylko dorobkiewicz.Była piękna, mądra, trochę nie śmiała. Jej us­ta były rózo­we, de­likat­ne, gorące. Włosy miała czar­ne długie błyszczące. Nie znałem jej ale prag­nołem bardziej, niż cze­go kol­wiek na swiecie. Marzyłem by wtu­lić się w jej ramiona, skoszto­wać sma­ku jej ust. Nie wiem czy będzie mi dane być z nią, ale wiem jed­no że jest dziew­czyną dla której war­to zro­bić wszystko...Oblubienica: Przyłóż mię jako pieczęć do serca twego, jako pieczęć do ramienia twego; bo miłość jest mocna jak śmierć, a zazdrość twarda jak otchłań; pochodnie jej są z ognia i płomieni. Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćby człowiek dał za miłość wszystką majętność domu swego, wzgardzi nią jako nicością. Odpuszczone jej grzechy, których było wiele, bo wiele kochała.Dla człowieka niedojrzałego znamienne jest, że pragnie on wzniośle umrzeć za jakąś sprawę; dla dojrzałego natomiast - że pragnie dla niej żyć.Miłość ogarnia całe życie kobiety, jest jej więzieniem i jej niebem.