Miłość w tym znaczeniu, w jakim istnieje w społeczeństwie, jest tylko wymianą dwóch fantazji i zetknięciem się dwóch naskórków.


miłość-w-tym-znaczeniu-w-jakim-istnieje-w-społeczeństwie-jest-tylko-wymianą-dwóch-fantazji-i-zetknięciem-ę-dwóch-naskórków
nicolas sebastien rochmiłośćtymznaczeniujakimistniejespołeczeństwiejesttylkowymianądwóchfantazjizetknięciemsięnaskórkówmiłość ww tymtym znaczeniuw jakimjakim istniejeistnieje ww społeczeństwiejest tylkotylko wymianąwymianą dwóchdwóch fantazjifantazji ii zetknięciemzetknięciem sięsię dwóchdwóch naskórkówmiłość w tymw tym znaczeniuw jakim istniejejakim istnieje wistnieje w społeczeństwiejest tylko wymianątylko wymianą dwóchwymianą dwóch fantazjidwóch fantazji ifantazji i zetknięciemi zetknięciem sięzetknięciem się dwóchsię dwóch naskórkówmiłość w tym znaczeniuw jakim istnieje wjakim istnieje w społeczeństwiejest tylko wymianą dwóchtylko wymianą dwóch fantazjiwymianą dwóch fantazji idwóch fantazji i zetknięciemfantazji i zetknięciem sięi zetknięciem się dwóchzetknięciem się dwóch naskórkóww jakim istnieje w społeczeństwiejest tylko wymianą dwóch fantazjitylko wymianą dwóch fantazji iwymianą dwóch fantazji i zetknięciemdwóch fantazji i zetknięciem sięfantazji i zetknięciem się dwóchi zetknięciem się dwóch naskórków

Miłość jest tylko wymianą dwóch fantazji i zetknięciem dwóch naskórków.Dwóch mężczyzn jest całkiem rozsądnych. Gdy tylko zjawi się koło nich piękna kobieta, zaraz mamy przed sobą dwóch błaznów.Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy.,,Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch po­dob­nych no­cy, dwóch tych sa­mych po­całunków, dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy.” Dwóch głupców nie tak się prędko z sobą unudzą jak dwóch uczonych.Rozmawiano o istnieniu Boga. Powiedziałem: