Miłość więc, co nas rozpłomienia,cChoć los nam szkodzi i zazdrości, Składa się z naszych dusz złączenia i naszych gwiazd przeciwstawności.


miłość-więc-co-nas-rozpłomieniacchoć-los-nam-szkodzi-i-zazdroś-składa-ę-z-naszych-dusz-złączenia-i-naszych-gwiazd-przeciwstawnoś
andrew marvellmiłośćwięcconasrozpłomieniacchoćlosnamszkodzizazdrościskładasięnaszychduszzłączeniagwiazdprzeciwstawnościmiłość więcco naslos namnam szkodziszkodzi ii zazdrościskłada sięz naszychnaszych duszdusz złączeniazłączenia ii naszychnaszych gwiazdgwiazd przeciwstawnościlos nam szkodzinam szkodzi iszkodzi i zazdrościskłada się zsię z naszychz naszych dusznaszych dusz złączeniadusz złączenia izłączenia i naszychi naszych gwiazdnaszych gwiazd przeciwstawnościlos nam szkodzi inam szkodzi i zazdrościskłada się z naszychsię z naszych duszz naszych dusz złączenianaszych dusz złączenia idusz złączenia i naszychzłączenia i naszych gwiazdi naszych gwiazd przeciwstawnościlos nam szkodzi i zazdrościskłada się z naszych duszsię z naszych dusz złączeniaz naszych dusz złączenia inaszych dusz złączenia i naszychdusz złączenia i naszych gwiazdzłączenia i naszych gwiazd przeciwstawności

nie zapomnij oddechu naszych ciał do­tyku naszych oczu spot­kań naszych dłoni uderzeń naszych serc smaku naszych ust zapachu naszych nocy śladów naszej miłości gdy budziłaś mo­je pragnienia i wte­dy cze­kałem ... na cud Życie składa się w 10% z tego co nam się przydarza i w 90% z naszych reakcji na te zdarzenia.Mam prośbę do naszych fanów. Jeżeli który­kol­wiek z was w ja­kikol­wiek sposób niena­widzi ho­mosek­sualistów, ludzi o in­nym ko­lorze skóry, lub ko­biet, zrób nam jedną przysługę – od­walcie się od nas! Nie przychodźcie na nasze kon­certy i nie ku­puj­cie naszych płyt.Bib­lia na­kazu­je nam kochać zarówno naszych bliźnich jak i naszych wrogów. Praw­do­podob­nie dla­tego, po­nieważ z re­guły są to ci sa­mi ludzie.. . . niepodobna przyjąć, aby zanikła nasza wolna wola, więc sądzę, że może być prawdą, iż los w połowie jest panem naszych czynności, lecz jeszcze pozostawia nam kierowanie drugą ich połową lub nie o wiele mniejszą ich częścią.Los wspiera nas ciosami i nieszczęściami naszych bliźnich.