Miłość wierna - jeśli nie ulega zubożeniu - jest dla człowieka najbardziej dostępnym sposobem zachowania w sobie tego, co najlepsze.


miłość-wierna-śli-nie-ulega-zubożeniu-jest-dla-człowieka-najbardziej-dostępnym-sposobem-zachowania-w-sobie-tego-co-najlepsze
albert camusmiłośćwiernajeślinieulegazubożeniujestdlaczłowiekanajbardziejdostępnymsposobemzachowaniasobietegoconajlepszemiłość wiernawiernajeślijeśli nienie ulegaulega zubożeniuzubożeniujestjest dladla człowiekaczłowieka najbardziejnajbardziej dostępnymdostępnym sposobemsposobem zachowaniazachowania ww sobiesobie tegoco najlepszemiłość wiernajeśli niejeśli nie uleganie ulega zubożeniuulega zubożeniujest dlajest dla człowiekadla człowieka najbardziejczłowieka najbardziej dostępnymnajbardziej dostępnym sposobemdostępnym sposobem zachowaniasposobem zachowania wzachowania w sobiew sobie tegojeśli nie ulegajeśli nie ulega zubożeniunie ulega zubożeniujest dla człowiekajest dla człowieka najbardziejdla człowieka najbardziej dostępnymczłowieka najbardziej dostępnym sposobemnajbardziej dostępnym sposobem zachowaniadostępnym sposobem zachowania wsposobem zachowania w sobiezachowania w sobie tegojeśli nie ulega zubożeniujeśli nie ulega zubożeniujest dla człowieka najbardziejjest dla człowieka najbardziej dostępnymdla człowieka najbardziej dostępnym sposobemczłowieka najbardziej dostępnym sposobem zachowanianajbardziej dostępnym sposobem zachowania wdostępnym sposobem zachowania w sobiesposobem zachowania w sobie tego

Nigdy nie podpisałbym się własnym nazwiskiem pod produktem, który nie ma w sobie tego, co jest najlepsze we mnie.Dziś doszło do tego, że jeśli ktoś nie ulega każdej pokusie, to mówi się o nim, że ma silny charakter.Najlepsze dla człowieka jest to, czego on sam chce, a nie to, co mu obmyślą przyjaciele.Jeśli przywłaszcza się sobie jedno zdanie z cudzej pracy - jest to plagiat, jeśli jednak wybiera się to, co jest najlepsze u wszystkich, którzy pisali na dany temat, można to uważać za twórczą syntezę.Najbardziej straconym dla człowieka jest dzień, w którym się nie śmiał.Nie ma nic niemożliwego dla człowieka, jeśli nie musi tego sam zrobić.