Miłość wspiera się na jedynej rozkoszy i ma ją, w istocie, bardzo wnikliwą, żywą i ostrą; rozkosz podsycaną trudnościami. Trzeba by kłuła nas i piekła: nie jest to miłość, jeśli jest bez strzał i pochodni.


miłość-wspiera-ę-na-jedynej-rozkoszy-i-ją-w-istocie-bardzo-wnikliwą-żywą-i-ostrą-rozkosz-podsycaną-trudnościami-trzeba-by-kłuła-nas-i
michel de montaignemiłośćwspierasięnajedynejrozkoszyistociebardzownikliwążywąostrąrozkoszpodsycanątrudnościamitrzebabykłułanaspiekłaniejesttomiłośćjeślibezstrzałpochodnimiłość wspierawspiera sięsię nana jedynejjedynej rozkoszyrozkoszy iw istociebardzo wnikliwążywą ii ostrąrozkosz podsycanąpodsycaną trudnościamitrzeba byby kłułakłuła nasnas ii piekłanie jestjeśli jestjest bezbez strzałstrzał ii pochodnimiłość wspiera sięwspiera się nasię na jedynejna jedynej rozkoszyjedynej rozkoszy irozkoszy i mażywą i ostrąrozkosz podsycaną trudnościamitrzeba by kłułaby kłuła naskłuła nas inas i piekłajest to miłośćjeśli jest bezjest bez strzałbez strzał istrzał i pochodni

Miłość świad­czo­na in­nym jest naj­większym dob­rodziej­stwem dla nas sa­mych, którzy zdo­bywa­my się na oka­zywa­nie miłości. -Stefan Wyszyński
miłość-świad­czo­na-in­nym-jest naj­większym-dob­rodziej­stwem-dla-nas-­mych-którzy-zdo­bywa­my ę-na oka­zywa­nie-miłoś
Małżeństwo, gdy się go miłość wyrzekła, jest największym nieszczęściem, jest obrazem piekła. -Anonim
małżeństwo-gdy-ę-go-miłość-wyrzekła-jest-największym-nieszczęściem-jest-obrazem-piekła
Miłość jest dumna i bez dumy nie może się rozwinąć. Miłość bez dumy jest chora i upokarzająca. -Stanisław Brzozowski
miłość-jest-dumna-i-bez-dumy-nie-może-ę-rozwinąć-miłość-bez-dumy-jest-chora-i-upokarzająca