Miłość wspiera się na jedynej rozkoszy i ma ją, w istocie, bardzo wnikliwą, żywą i ostrą; rozkosz podsycaną trudnościami. Trzeba by kłuła nas i piekła: nie jest to miłość, jeśli jest bez strzał i pochodni.


miłość-wspiera-ę-na-jedynej-rozkoszy-i-ją-w-istocie-bardzo-wnikliwą-żywą-i-ostrą-rozkosz-podsycaną-trudnościami-trzeba-by-kłuła-nas-i
michel de montaignemiłośćwspierasięnajedynejrozkoszyistociebardzownikliwążywąostrąrozkoszpodsycanątrudnościamitrzebabykłułanaspiekłaniejesttomiłośćjeślibezstrzałpochodnimiłość wspierawspiera sięsię nana jedynejjedynej rozkoszyrozkoszy iw istociebardzo wnikliwążywą ii ostrąrozkosz podsycanąpodsycaną trudnościamitrzeba byby kłułakłuła nasnas ii piekłanie jestjeśli jestjest bezbez strzałstrzał ii pochodnimiłość wspiera sięwspiera się nasię na jedynejna jedynej rozkoszyjedynej rozkoszy irozkoszy i mażywą i ostrąrozkosz podsycaną trudnościamitrzeba by kłułaby kłuła naskłuła nas inas i piekłajest to miłośćjeśli jest bezjest bez strzałbez strzał istrzał i pochodni

Miłość: pragnął, żeby wszystkie były dziewicze, bez przeszłości i mężczyzn. Jedynej napotkanej istocie, która taka była, oddał swoje życie, ale nigdy nie był jej wierny. Chciał więc, żeby kobiety były takie, jakim on sam nie był. A to, jakim był, przeznaczał dla kobiet sobie podobnych, które kochał i brał z wściekłością i furią.Miłość świad­czo­na in­nym jest naj­większym dob­rodziej­stwem dla nas sa­mych, którzy zdo­bywa­my się na oka­zywa­nie miłości.Małżeństwo, gdy się go miłość wyrzekła, jest największym nieszczęściem, jest obrazem piekła.Miłość jest dumna i bez dumy nie może się rozwinąć. Miłość bez dumy jest chora i upokarzająca.Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł albo zabrać do bram raju - ale zawsze gdzieś nas prowadzi.Dusza smakuje tyle rozkoszy w panowaniu nad innymi duszami] ci nawet, którzy kochają dobro, tak bardzo kochają siebie samych, iż nie ma nikogo, kto by, na swoje nieszczęście, nie musiał się mieć na baczności przed swymi dobrymi intencjami: i w istocie, nasze uczynki zależą od tylu rzeczy, że tysiąc razy łatwiej jest czynić dobro, niż dobrze je czynić.