Miłość zaczy­na się wte­dy, kiedy szczęście dru­giej oso­by sta­je się ważniej­sze niż twoje.


miłość-zaczy­na ę-wte­dy-kiedy-szczęście-dru­giej-oso­by-sta­ ę-ważniej­sze-ż-twoje
h. jackson brownmiłośćzaczy­na sięwte­dykiedyszczęściedru­giejoso­bysta­je sięważniej­szeniżtwojemiłość zaczy­na sięzaczy­na się wte­dykiedy szczęścieszczęście dru­giejdru­giej oso­byoso­by sta­je sięsta­je się ważniej­szeważniej­sze niżniż twojemiłość zaczy­na się wte­dykiedy szczęście dru­giejszczęście dru­giej oso­bydru­giej oso­by sta­je sięoso­by sta­je się ważniej­szesta­je się ważniej­sze niżważniej­sze niż twojekiedy szczęście dru­giej oso­byszczęście dru­giej oso­by sta­je siędru­giej oso­by sta­je się ważniej­szeoso­by sta­je się ważniej­sze niżsta­je się ważniej­sze niż twojekiedy szczęście dru­giej oso­by sta­je sięszczęście dru­giej oso­by sta­je się ważniej­szedru­giej oso­by sta­je się ważniej­sze niżoso­by sta­je się ważniej­sze niż twoje

Miłość to ta­ki stan, w którym szczęście dru­giej oso­by jest pod­stawą two­jego szczęścia. -Robert Heinlein
miłość-to ­ki-stan-w którym szczęście-dru­giej-oso­by-jest pod­stawą-two­jego-szczęścia
Miłość jest wte­dy, gdy niedos­ko­nałości dru­giej oso­by są dla Ciebie dos­ko­nałe mi­mo fak­tu, że nor­malnie by Ci przeszkadzały. -Nicole
miłość-jest wte­dy-gdy-niedos­ko­nałoś-dru­giej-oso­by-są dla-ciebie-­ko­nałe-mi­mo-fak­-że nor­malnie-by ci przeszkadzały
Dla miłość jest się w sta­nie zro­bić wszys­tko, na­wet poz­wo­lić dru­giej oso­bie um­rzeć, by już nie cierpiała. -Ryder
dla-miłość-jest ę-w sta­nie-zro­bić-wszys­tko-na­wet-poz­wo­lić-dru­giej-oso­bie-um­rzeć-by już-nie cierpiała
Uśmiech dru­giej oso­by jest o wiele cen­niej­szy niż pieniądze da­ne z przy­musu . -chrupcia
uśmiech-dru­giej-oso­by-jest o wiele-cen­niej­szy-ż-pieniądze-da­ne-z przy­musu