Miłość zmienia ludzi, czy na lep­sze czy na gor­sze za­leży tyl­ko od Ciebie.


miłość-zmienia-ludzi-czy-na lep­sze-czy-na gor­sze-za­ży-tyl­ko-od ciebie
nighthuntressmiłośćzmienialudziczyna lep­szena gor­szeza­leżytyl­kood ciebiemiłość zmieniazmienia ludziczy na lep­szena lep­sze czyczy na gor­szena gor­sze za­leżyza­leży tyl­kotyl­ko od ciebiemiłość zmienia ludziczy na lep­sze czyna lep­sze czy na gor­szeczy na gor­sze za­leżyna gor­sze za­leży tyl­koza­leży tyl­ko od ciebieczy na lep­sze czy na gor­szena lep­sze czy na gor­sze za­leżyczy na gor­sze za­leży tyl­kona gor­sze za­leży tyl­ko od ciebieczy na lep­sze czy na gor­sze za­leżyna lep­sze czy na gor­sze za­leży tyl­koczy na gor­sze za­leży tyl­ko od ciebie

Tak.Może i jes­tem zła,kłam­li­wa czy wro­ga ale te­go mnie nau­czy­liście.Jeśli po­wiem że coś mi się po­doba a wam nie to uważacie że jest to złe!Dla mnie na­wet jak po­wiem że już nie a na­dal mi się po­doba jest co­raz lep­sze i lep­sze a ja ra­zem z tym co­raz gor­sza i gorsza.Naj­gor­sza jest du­ma ludzi.Wolą ob­rażać, kiedy wiedzą, że na­leży przep­ro­sić. Może i zacho­wają twarz, ale stracą so­juszni­ka i naj­lep­sze­go przyjaciela.Nie ma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nad tym czy dzi­siej­szy dzień będzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstać z łózka Trud­ne py­tanie: czy lep­sze są rządy głupców czy nierząd mądrych? Czy gdy­byśmy myśle­li że zos­ta­liśmy os­tatnią osobą na Ziemi czy mieli­byśmy jeszcze nadzieje na lep­sze jut­ro, na od­na­lezienie in­nych ludzi, na przet­rwa­nie w sa­mot­ności ? Na to py­tanie każdy mu­sie od­po­wie­dzieć so­bie sam.Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego.