Miłość zmienia ludzi, czy na lep­sze czy na gor­sze za­leży tyl­ko od Ciebie.


miłość-zmienia-ludzi-czy-na lep­sze-czy-na gor­sze-za­ży-tyl­ko-od ciebie
nighthuntressmiłośćzmienialudziczyna lep­szena gor­szeza­leżytyl­kood ciebiemiłość zmieniazmienia ludziczy na lep­szena lep­sze czyczy na gor­szena gor­sze za­leżyza­leży tyl­kotyl­ko od ciebiemiłość zmienia ludziczy na lep­sze czyna lep­sze czy na gor­szeczy na gor­sze za­leżyna gor­sze za­leży tyl­koza­leży tyl­ko od ciebieczy na lep­sze czy na gor­szena lep­sze czy na gor­sze za­leżyczy na gor­sze za­leży tyl­kona gor­sze za­leży tyl­ko od ciebieczy na lep­sze czy na gor­sze za­leżyna lep­sze czy na gor­sze za­leży tyl­koczy na gor­sze za­leży tyl­ko od ciebie

Naj­gor­sza jest du­ma ludzi.Wolą ob­rażać, kiedy wiedzą, że na­leży przep­ro­sić. Może i zacho­wają twarz, ale stracą so­juszni­ka i naj­lep­sze­go przyjaciela. -Kaye
naj­gor­sza-jest ­-ludziwolą-ob­rażać-kiedy-wiedzą-że na­ży-przep­ro­ć-może i zacho­wają-twarz-ale-stracą-so­juszni­ka
Nie ma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nad tym czy dzi­siej­szy dzień będzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstać z łózka  -samothnick
nie- naj­mniej­sze­go-sen­su-zas­­nawiać ę-nad-tym-czy-dzi­siej­szy-dzień-będzie-lep­szy-od poprzedniego-wys­tar­czy-tyl­ko-wstać
Trud­ne py­tanie: czy lep­sze są rządy głupców czy nierząd mądrych?  -Jerzy Drobnik
trud­ne-py­tanie-czy-lep­sze-są rządy-głupców-czy-nierząd-mądrych 
Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego. -Mateusz Piecki Schizoidalny
gor­sze-od po­siada­nia-wszys­tkiego-naj­gor­sze­go-jest mieć-po­siada­nie-wszys­tkiego-naj­lep­sze­go-i ut­ratę-tego