Miłości ma błęki­cie na niebie pro­mieniująca is­kro namiętności.... pozwól by chwi­la z tobą, stała się... przyszłością... teraźniejszością... ale nig­dy nie przeszłością.


miłoś-błęki­cie-na niebie-pro­mieniująca-is­kro-namiętnoś-pozwól-by chwi­-z tobą-stała-ę-przyszłośą
jeffreymiłościbłęki­ciena niebiepro­mieniującais­kronamiętnościpozwólby chwi­laz tobąstałasięprzyszłościąteraźniejszościąalenig­dynie przeszłościąmiłości mama błęki­ciebłęki­cie na niebiena niebie pro­mieniującapro­mieniująca is­krois­kro namiętnościpozwól by chwi­laby chwi­la z tobąstała sięsię przyszłościąprzyszłością teraźniejszościąteraźniejszością aleale nig­dynig­dy nie przeszłościąmiłości ma błęki­ciema błęki­cie na niebiebłęki­cie na niebie pro­mieniującana niebie pro­mieniująca is­kropro­mieniująca is­kro namiętnościpozwól by chwi­la z tobąstała się przyszłościąsię przyszłością teraźniejszościąprzyszłością teraźniejszością aleteraźniejszością ale nig­dyale nig­dy nie przeszłością

Czas się zat­rzy­mał na tej łące Nad na­mi tańczą ważki splecione I tyl­ko trochę pok­rzy­wa piecze Sto­py wędrówką umęczone Chab­ry błęki­tem swoim kuszą By chwilkę przy nich po­leżeć, pomarzyć W cu­dow­nym błęki­cie się zanurzyć I chwi­li od­dać się odważyć. chwy­taj ale nie zachłannie na­pawaj po­woli i dogłębnie nies­ka­zitel­na, nienagannie za­ciągaj się mną doszczętnie tak bym umysł zawładnęła de­lek­tuj się każdym haus­tem a żebym myśli pochłonęła i stała się Twym lekarstwem pozwól mi wpływać na zmysły nies­po­koj­ne i rozchwiane aby chwi­le uko­jenia przyszły daw­no nie zasmakowane… Lubię mężczyzn z przyszłością i kobiety z przeszłością.Jed­ne­go dnia się boję, dru­giego chcę wy­wierać wrażenie, raz tęsknię za Tobą, kiedy in­dziej mam Cię do­syć, ale jed­no jest pew­ne i nie zmienia się nig­dy. To jak bar­dzo Cię potrzebuję.Młodość jest prze­syco­na przyszłością, wiek doj­rzały te­raźniej­szością, a sta­rość przeszłością.Pa­tolo­gia zaczy­na się wówczas, gdy przedział między przyszłością a przeszłością jest tak duży, iż człowiek nie jest w sta­nie go przekroczyć.