Miłości ma błęki­cie na niebie pro­mieniująca is­kro namiętności.... pozwól by chwi­la z tobą, stała się... przyszłością... teraźniejszością... ale nig­dy nie przeszłością.


miłoś-błęki­cie-na niebie-pro­mieniująca-is­kro-namiętnoś-pozwól-by chwi­-z tobą-stała-ę-przyszłośą
jeffreymiłościbłęki­ciena niebiepro­mieniującais­kronamiętnościpozwólby chwi­laz tobąstałasięprzyszłościąteraźniejszościąalenig­dynie przeszłościąmiłości mama błęki­ciebłęki­cie na niebiena niebie pro­mieniującapro­mieniująca is­krois­kro namiętnościpozwól by chwi­laby chwi­la z tobąstała sięsię przyszłościąprzyszłością teraźniejszościąteraźniejszością aleale nig­dynig­dy nie przeszłościąmiłości ma błęki­ciema błęki­cie na niebiebłęki­cie na niebie pro­mieniującana niebie pro­mieniująca is­kropro­mieniująca is­kro namiętnościpozwól by chwi­la z tobąstała się przyszłościąsię przyszłością teraźniejszościąprzyszłością teraźniejszością aleteraźniejszością ale nig­dyale nig­dy nie przeszłością

Lubię mężczyzn z przyszłością i kobiety z przeszłością. -Oscar Wilde
lubię-mężczyzn-z-przyszłośą-i-kobiety-z-przeszłośą
Młodość jest prze­syco­na przyszłością, wiek doj­rzały te­raźniej­szością, a sta­rość przeszłością. -Antoni Kępiński
młodość-jest prze­syco­na-przyszłośą-wiek-doj­rzały-te­raźniej­szośą-a sta­rość-przeszłośą
Pa­tolo­gia zaczy­na się wówczas, gdy przedział między przyszłością a przeszłością jest tak duży, iż człowiek nie jest w sta­nie go przekroczyć. -Antoni Kępiński
pa­tolo­gia-zaczy­na ę-wówczas-gdy-przedział-między-przyszłośą-a przeszłośą-jest tak-ży-iż człowiek-nie jest w sta­nie