Miłości można mieć, aż nad­to w objęciach włas­nej wyobrażni. I tyl­ko rzeczy­wis­tość może być jej zdradą.


miłoś-można-mieć-aż nad­to-w objęciach-włas­nej-wyobraż-i-tyl­ko-rzeczy­wis­tość-może-być-jej-zdradą
niuszamiłościmożnamiećaż nad­tow objęciachwłas­nejwyobrażnityl­korzeczy­wis­tośćmożebyćjejzdradąmiłości możnamożna miećaż nad­to w objęciachw objęciach włas­nejwłas­nej wyobrażnii tyl­kotyl­ko rzeczy­wis­tośćrzeczy­wis­tość możemoże byćbyć jejjej zdradąmiłości można miećaż nad­to w objęciach włas­nejw objęciach włas­nej wyobrażnii tyl­ko rzeczy­wis­tośćtyl­ko rzeczy­wis­tość możerzeczy­wis­tość może byćmoże być jejbyć jej zdradąaż nad­to w objęciach włas­nej wyobrażnii tyl­ko rzeczy­wis­tość możetyl­ko rzeczy­wis­tość może byćrzeczy­wis­tość może być jejmoże być jej zdradąi tyl­ko rzeczy­wis­tość może byćtyl­ko rzeczy­wis­tość może być jejrzeczy­wis­tość może być jej zdradą

Naj­prościej żyć włas­nym Ja a o reszcie za­pomi­nać. Wy­dawać się może wszys­tko w porządku a w rzeczy­wis­tości ... A rzeczy­wis­tość jest tyl­ko złudze­niem ... .........................................................................................................................................  Rzeczy­wis­tość to idea stworzo­na dla ludzi poz­ba­wionych wyobraźni.Rzeczy­wis­tość wy­musza rzeczy­wis­tość... Za­tem stwórz swoją własną, nig­dy nie wiesz... dokąd zajdziesz.Człowiek mądry nie uważa śmier­ci za rzeczy­wis­tość godną myśle­nia. Przed­miotem myśle­nia fi­lozo­ficzne­go może być tyl­ko życie.Aby techno­logia była uda­na, rzeczy­wis­tość mu­si mieć pier­wszeństwo nad kształto­waniem opi­nii pub­licznej, gdyż na­tury nie da się oszukać.Nie ma miłości obus­tron­nej. Nie ma wte­dy szcze­rości. Jest to krępujące. Nie ma miłości ab­so­lut­nej i wza­jem­nej. Wte­dy ktoś się wy­cofu­je. Cze­goś nie może znieść. To chy­ba czys­ty egoizm. Chce się kochać bar­dziej niż być kocha­nym. Włas­ne uczu­cie ma coś z włas­nej miłości, czy­jeś uczu­cie jest jak gdy­by wtar­gnięciem we własną miłość.