Miłości nie udo­wad­nia się słowami.


miłoś-nie udo­wad­nia ę-słowami
mikołaj gogolmiłościnie udo­wad­nia sięsłowamimiłości nie udo­wad­nia sięnie udo­wad­nia się słowamimiłości nie udo­wad­nia się słowami

Rzeczy zmieniają się wokół nas, zmieniają się także i ludzie, którzy zniżają się do po­ziomu rzeczy, ale nie zmieniają się przy­jaciele, co udo­wad­nia, że przy­jaźń to coś bos­kiego i nieśmiertelnego.Wciąż udo­wad­niaj, że to Ty bar­dziej kochasz.Ce­lem ludzkiego życia nig­dy nie po­win­no być udo­wad­nianie ko­muś, że bez niego jes­teśmy szczęśliwsi.Ko­biety udo­wad­niają, że nie ma żad­nych różnic po­między ni­mi, a mężczyz­na­mi. A prze­cież gołym okiem wi­dać, że tak nie jest.Miłości nie udowadnia się słowami.Praw­da jest niez­niszczal­nym fun­da­men­tem fun­da­men­tu wszel­kich fun­da­mentów, i nie trze­ba jej bro­nić i udo­wad­niać jej istnienia.