Miłości trzeba się uczyć i jeszcze raz uczyć; ten proces nie ma końca.


miłoś-trzeba-ę-uczyć-i-jeszcze-raz-uczyć-ten-proces-nie-końca
anonimmiłościtrzebasięuczyćjeszczerazuczyćtenprocesniekońcamiłości trzebatrzeba sięsię uczyćuczyć ii jeszczejeszcze razraz uczyćten procesproces nienie mama końcamiłości trzeba siętrzeba się uczyćsię uczyć iuczyć i jeszczei jeszcze razjeszcze raz uczyćten proces nieproces nie manie ma końcamiłości trzeba się uczyćtrzeba się uczyć isię uczyć i jeszczeuczyć i jeszcze razi jeszcze raz uczyćten proces nie maproces nie ma końcamiłości trzeba się uczyć itrzeba się uczyć i jeszczesię uczyć i jeszcze razuczyć i jeszcze raz uczyćten proces nie ma końca

Uczyć innych to uczyć się po raz drugi.Miłości trzeba się uczyć, trzeba poddać ją próbom. Miłość wymaga trudu i wytrwałości.Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się.Lepiej uczyć się rzeczy nieużytecznych niż nie uczyć się niczego.Trzeba się uczyć być posłusznym w ten sposób, aby posłuszeństwo było dowodem niezależności danej jednostki.Po pier­wsze - uczyć się, po dru­gie - uczyć się i po trze­cie - uczyć się. Learn, learn, learn! (ang.) Ler­nen, ler­nen und nochmals ler­nen. (niem.)