Miło jest wstać ra­no , spoj­rzeć na nasze zdjęcie i nic nie czuć ... Nie każdy , może ro­zumieć ...


miło-jest wstać-ra­no- spoj­rzeć-na nasze-zdjęcie-i nic-nie czuć-nie-każdy- może-ro­zumieć
nasiamiłojest wstaćra­no spoj­rzećna naszezdjęciei nicnie czućniekażdy możero­zumiećmiło jest wstaćjest wstać ra­no spoj­rzeć na naszena nasze zdjęciezdjęcie i nici nic nie czućnie czućnienie każdy może ro­zumiećro­zumiećmiło jest wstać ra­no spoj­rzeć na nasze zdjęciena nasze zdjęcie i niczdjęcie i nic nie czući nic nie czućnie czuć nienie każdy może ro­zumieć spoj­rzeć na nasze zdjęcie i nicna nasze zdjęcie i nic nie czućzdjęcie i nic nie czući nic nie czuć nienie czuć nie każdy spoj­rzeć na nasze zdjęcie i nic nie czućna nasze zdjęcie i nic nie czućzdjęcie i nic nie czuć niei nic nie czuć nie każdy

Człowiek łat­wo ule­ga złudze­niu, że to świat ob­ra­ca się wokół niego, ale wys­tar­czy spoj­rzeć w niebo, żeby zro­zumieć, że wca­le tak nie jest.Cza­sem naj­gor­sze rzeczy, ja­kie nas spo­tykają, oka­zują się po­tem błogosławieństwem. Po pros­tu nie widzi­my te­go w da­nym mo­men­cie. Pew­ne­go dnia możesz spoj­rzeć wstecz i to od­czuć. Z dru­giej jed­nak stro­ny, pew­ne­go dnia możesz spoj­rzeć wstecz i uz­nać, że tym ra­zem two­je życie nap­rawdę się rozpieprzyło.Na­wet jeśli upad­niesz, war­to wstać. Dlacze­go? Bo upaść pot­ra­fi każdy, a wstać tyl­ko nieliczni.Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego Kil­ka spoj­rzeń, gar­stka po­całunków i szczyp­ta do­tyków - nic wiel­kiego - a jed­nak poz­wo­liłeś mi czuć przez chwilę, że nic więcej mi nie potrzeba..