Miał prze­cież nie cze­kać! Czekał. Miała prze­cież nie pi­sać! Pisała.


miał-prze­cież-nie cze­kać-czekał-miała-prze­cież-nie pi­ć-pisała
janusz leon wiśniewskimiałprze­cieżnie cze­kaćczekałmiałanie pi­saćpisałamiał prze­cieżprze­cież nie cze­kaćmiała prze­cieżprze­cież nie pi­saćmiał prze­cież nie cze­kaćmiała prze­cież nie pi­sać

Miał prze­cież nie cze­kać ! Czekał. Miała prze­cież nie pi­sać ! Pisała. Ja­nusz Leon Wiśniewski Cze­mu oni od trzech lat wy­tykają mi ten sam błąd ? Prze­cież widzą , że : żałuje , cier­pię i się pop­ra­wiłam .Prze­cież już zro­zumiałam ! Prze­cież nie można cze­kać, aż coś przyj­dzie sa­mo... sko­ro jest na wy­ciągnięcie ręki.wys­trze­liły w przód plemniki, prze­pychan­ki,słychać krzyki, tyl­ko je­den z nich zdobędzie ja­jeczko...co na me­cie będzie. nag­le w tłumie konsternacja! prze­cież to nie nasz stacja! stop panowie!zawracamy! prze­cież to są us­ta damy! Jeśli nie wie­rzysz w duszę, mu­sisz prze­cież uz­nać, że ciało two­je żyć będzie ja­ko tra­wa zielo­na, ja­ko obłok. Jes­teś prze­cież wodą i prochem.Mi­ty re­ligij­ne ze względów za­sad­niczych nie mają dla mnie znacze­nia, choćby dla­tego, że mi­ty różnych re­ligii przeczą so­bie wza­jem­nie. Jest prze­cież czys­tym przy­pad­kiem, że urodziłem się tu­taj, w Euro­pie, a nie w Az­ji, a od te­go prze­cież nie po­win­no za­leżeć, co jest prawdą, a więc i to, w co mam wie­rzyć. Mogę prze­cież wie­rzyć tyl­ko w to, co jest prawdziwe.