miałam być wodą prze­lewać się między palcami miałeś mnie pragnąć brać do ust mogłam spływać po tobie zli­zując tru­dy dnia wchodziłbyś w mo­je głębiny a ja de­likatną falą rzeźbiłabym ciebie w zdumienie dziś tyl­ko mgłą jestem pa­ruję śla­dem po twoim spojrzeniu 


miałam-być-wodą-prze­lewać ę-między-palcami-miałeś-mnie-pragnąć-brać-do ust-mogłam-spływać-po tobie-zli­zując-tru­dy-dnia
onejkamiałambyćwodąprze­lewać sięmiędzypalcamimiałeśmniepragnąćbraćdo ustmogłamspływaćpo tobiezli­zująctru­dydniawchodziłbyśw mo­jegłębinyja de­likatnąfaląrzeźbiłabymciebiew zdumieniedziśtyl­komgłąjestempa­rujęśla­dempo twoimspojrzeniu miałam byćbyć wodąwodą prze­lewać sięprze­lewać się międzymiędzy palcamipalcami miałeśmiałeś mniemnie pragnąćpragnąć braćbrać do ustdo ust mogłammogłam spływaćspływać po tobiepo tobie zli­zujączli­zując tru­dytru­dy dniadnia wchodziłbyśwchodziłbyś w mo­jew mo­je głębinyja de­likatną faląfalą rzeźbiłabymrzeźbiłabym ciebieciebie w zdumieniew zdumienie dziśdziś tyl­kotyl­ko mgłąmgłą jestemjestem pa­rujępa­ruję śla­demśla­dem po twoimpo twoim spojrzeniu miałam być wodąbyć wodą prze­lewać sięwodą prze­lewać się międzyprze­lewać się między palcamimiędzy palcami miałeśpalcami miałeś mniemiałeś mnie pragnąćmnie pragnąć braćpragnąć brać do ustbrać do ust mogłamdo ust mogłam spływaćmogłam spływać po tobiespływać po tobie zli­zującpo tobie zli­zując tru­dyzli­zując tru­dy dniatru­dy dnia wchodziłbyśdnia wchodziłbyś w mo­jewchodziłbyś w mo­je głębinygłębiny a ja de­likatnąa ja de­likatną faląja de­likatną falą rzeźbiłabymfalą rzeźbiłabym ciebierzeźbiłabym ciebie w zdumienieciebie w zdumienie dziśw zdumienie dziś tyl­kodziś tyl­ko mgłątyl­ko mgłą jestemmgłą jestem pa­rujęjestem pa­ruję śla­dempa­ruję śla­dem po twoimśla­dem po twoim spojrzeniu 

bujam między jawą a snem marzośnię o Tobie w poduszkach błądzę palcami szu­kając oddechu pachnącym o Tobie  -Angel Des Penseurs
bujam-między-jawą-a-snem-marzośę-o tobie-w-poduszkach-błądzę-palcami-szu­kając-oddechu-pachnącym-o tobie