Miałam piękny sen... Nies­te­ty szyb­ko się skończył, a wraz z nim mo­je szczęście.


miałam-piękny-sen-nies­te­ty szyb­ko ę-skończył-a wraz-z nim-mo­-szczęście
opuszczonamiałampięknysennies­te­ty szyb­ko sięskończyła wrazz nimmo­jeszczęściemiałam pięknypiękny sensen nies­te­ty szyb­ko sięnies­te­ty szyb­ko się skończyła wraz z nimz nim mo­jemo­je szczęściemiałam piękny senpiękny sen nies­te­ty szyb­ko sięsen nies­te­ty szyb­ko się skończyła wraz z nim mo­jez nim mo­je szczęściemiałam piękny sen nies­te­ty szyb­ko siępiękny sen nies­te­ty szyb­ko się skończyła wraz z nim mo­je szczęściemiałam piękny sen nies­te­ty szyb­ko się skończył

Sen jest nie tyl­ko ko­muni­katem (ewen­tual­nie zaszyf­ro­wanym ko­muni­katem), ale również ak­tywnością es­te­tyczną, grą wyob­raźni, która jest war­tością sa­ma w so­bie. Sen jest do­wodem na to, że fan­tazja, marze­nie o czymś, co się nie wy­darzyło, na­leży do najgłębszych pot­rzeb człowieka. I tu jest korzeń zdrad­li­wego niebez­pie­czeństwa snów. Gdy­by sen nie był piękny, można by o nim szyb­ko zapomnieć.Człowieko­wi często zda­je się, że się już skończył, że się w nim nic więcej nie po­mieści. Ale po­mie­szczą się w nim jeszcze zaw­sze no­we cier­pienia, no­we ra­dości, no­we grzechy.Nie py­taj mnie jak wygląda szczęście,bo dla każde­go szczęście jest czymś in­nym.Mo­je miało błękit­ne oczy,burzę blond loków, a ubierało się w koszulę w kratkę.Nies­te­ty szczęście by­wa ulot­ne...i mo­je właśnie odeszło.Szyb­ko bi­je puls Szczęście ta­kie szczęście mieć Ul­ga - wspólnie znów Krys­ty­na Sz. 20.01.2015r./ insp.Niezapomniana Prze­budze­nie- żyć chce się Piękny dzień jak sen K.A.Sz. 11.02.2016r.Nie dlatego najsmutniejszy jest zgon, że wraz z nim wszystko się kończy, lecz dlatego, że po nim nic się nie zaczyna.