Miałem poczucie, że Cambridge i wszelkie jego słynne osobliwości – majestatyczne wiązy, kolorowe szyby, kurantowe zegary na wieżach, arkady, szaroróżowe mury pokryte pikowymi asami bluszczu – nie mają same przez się żadnego znaczenia, istniejąc wyłącznie po to, ażeby ujmować w ramy i wspierać moją nieznośną nostalgię.


miałem-poczucie-że-cambridge-i-wszelkie-jego-słynne-osobliwoś-majestatyczne-wiązy-kolorowe-szyby-kurantowe-zegary-na-wieżach-arkady
władimir nabokowmiałempoczucieżecambridgewszelkiejegosłynneosobliwościmajestatycznewiązykoloroweszybykurantowezegarynawieżacharkadyszaroróżowemurypokrytepikowymiasamibluszczuniemająsameprzezsiężadnegoznaczeniaistniejącwyłączniepotoażebyujmowaćramywspieraćmojąnieznośnąnostalgięmiałem poczucieże cambridgecambridge ii wszelkiewszelkie jegojego słynnesłynne osobliwościosobliwości –– majestatycznemajestatyczne wiązykolorowe szybykurantowe zegaryzegary nana wieżachszaroróżowe murymury pokrytepokryte pikowymipikowymi asamiasami bluszczubluszczu –– nienie mająmają samesame przezprzez sięsię żadnegożadnego znaczeniaistniejąc wyłączniewyłącznie poażeby ujmowaćujmować ww ramyramy ii wspieraćwspierać mojąmoją nieznośnąnieznośną nostalgięże cambridge icambridge i wszelkiei wszelkie jegowszelkie jego słynnejego słynne osobliwościsłynne osobliwości –osobliwości – majestatyczne– majestatyczne wiązykurantowe zegary nazegary na wieżachszaroróżowe mury pokrytemury pokryte pikowymipokryte pikowymi asamipikowymi asami bluszczuasami bluszczu –bluszczu – nie– nie mająnie mają samemają same przezsame przez sięprzez się żadnegosię żadnego znaczeniaistniejąc wyłącznie poażeby ujmować wujmować w ramyw ramy iramy i wspieraći wspierać mojąwspierać moją nieznośnąmoją nieznośną nostalgię

To, skąd pochodzi prawda, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. -John Steinbeck
to-skąd-pochodzi-prawda-nie-dla-mnie-żadnego-znaczenia
Nie uznawaj żadnego zdania bez sumiennego przekonania się o jego prawdzie albo przynajmniej o jego prawdopodobieństwie. -Józef Maria Bocheński
nie-uznawaj-żadnego-zdania-bez-sumiennego-przekonania-ę-o-jego-prawdzie-albo-przynajmniej-o-jego-prawdopodobieństwie
Rozumowi więc ludzkiemu nie trzeba dodawać skrzydeł, lecz raczej ołowiu i ciężarów, ażeby hamowały wszelkie wyskoki. -Francis Bacon
rozumowi-więc-ludzkiemu-nie-trzeba-dodawać-skrzydeł-lecz-raczej-ołowiu-i-ężarów-ażeby-hamowały-wszelkie-wyskoki