Miałem sen, że pewnego dnia czworo moich małych dzieci będzie żyło w społeczeństwie, które nie będzie ich osądzało wedle koloru skóry, lecz wedle ich charakterów.


miałem-sen-że-pewnego-dnia-czworo-moich-łych-dzieci-będzie-żyło-w-społeczeństwie-które-nie-będzie-ich-osądzało-wedle-koloru-skóry-lecz
martin luther kingmiałemsenżepewnegodniaczworomoichmałychdziecibędzieżyłospołeczeństwiektórenieichosądzałowedlekoloruskóryleczcharakterówmiałem senże pewnegopewnego dniadnia czworoczworo moichmoich małychmałych dziecidzieci będziebędzie żyłożyło ww społeczeństwiektóre nienie będziebędzie ichich osądzałoosądzało wedlewedle kolorukoloru skórylecz wedlewedle ichich charakterówże pewnego dniapewnego dnia czworodnia czworo moichczworo moich małychmoich małych dziecimałych dzieci będziedzieci będzie żyłobędzie żyło wżyło w społeczeństwiektóre nie będzienie będzie ichbędzie ich osądzałoich osądzało wedleosądzało wedle koloruwedle koloru skórylecz wedle ichwedle ich charakterów

Mam ta­kie marze­nie, że pew­ne­go dnia czwo­ro moich małych dzieci będzie żyło w społeczeństwie, które nie będzie ich osądzało wed­le ko­loru skóry, lecz wed­le ich charakterów. I ha­ve a dream that my four lit­tle chil­dren will one day li­ve in a na­tion whe­re they will not be jud­ged by the co­lor of their skin but by the con­tent of their character.Świat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności.-(...) bo będziesz miał dzieci i będę ich ciocią i będę ci je niańczyła. I mi­mo, że nie będę ich praw­dziwą ciocią, to będą tak na mnie mówić. Ta­ta będzie im mówił, że bar­dzo lu­bi Małgo­sie a Małgo­sia lu­bi je­go i dla­tego jest ciocią. -Nig­dy nie będziesz ciotką moich dzieci. -Dlaczego?! -Będziesz ich matką.Mężczyzna sądzi o rzeczach wedle nauki i sztuki; kobieta wedle chwilowych wrażeń i panującej mody.Kto by znalazł sposób, by można sądzić wedle sprawiedliwości i wybierać ludzi wedle rozumu, stworzyłby tym jednym najdoskonalsza formę społeczności.Przyrzekamy wedle swych nadziei, dotrzymujemy wedle swych obaw.