Miałem sen. Ludzie chodzi­li i umiera­li, a wokół nich nie było żad­nych mo­gił. Umiera­li, bo by­li puści. Wraz z po­ran­kiem dos­trzegłem, że jes­teśmy jak Ci ludzie, po­nieważ ma­my wszys­tko, ale wszys­tko ma­my w rękach, a nie w so­bie. Nasze ręce są kruche, a wnętrza zam­knięte. I umiera­my idąc, co­raz spoglądając z nadzieją, że mo­giły wokół siebie ujrzymy.


miałem-sen-ludzie chodzi­li-i umiera­li-a wokół-nich-nie było-żad­nych-mo­gił-umiera­li bo by­li-puś-wraz z po­ran­kiem
myarczimiałemsenludzie chodzi­lii umiera­lia wokółnichnie byłożad­nychmo­giłumiera­li bo by­lipuściwraz z po­ran­kiemdos­trzegłemże jes­teśmyjak ci ludziepo­nieważma­mywszys­tkoalewszys­tkow rękacha nie w so­bienasze ręcesą kruchea wnętrzazam­kniętei umiera­myidącco­razspoglądającz nadziejąże mo­giływokółsiebieujrzymymiałem senludzie chodzi­li i umiera­lia wokół nichnich nie byłonie było żad­nychżad­nych mo­giłwraz z po­ran­kiem dos­trzegłemże jes­teśmy jak ci ludziepo­nieważ ma­myma­my wszys­tkoale wszys­tkowszys­tko ma­myma­my w rękachnasze ręce są kruchea wnętrza zam­kniętei umiera­my idącco­raz spoglądającspoglądając z nadziejąże mo­giły wokółwokół siebiesiebie ujrzymya wokół nich nie byłonich nie było żad­nychnie było żad­nych mo­giłpo­nieważ ma­my wszys­tkoale wszys­tko ma­mywszys­tko ma­my w rękachco­raz spoglądając z nadziejąże mo­giły wokół siebiewokół siebie ujrzymy

Umiera­nie jest sztuką, tak jak wszys­tko in­ne. Ro­bię to wyjątko­wo dob­rze. Dying is an art, li­ke eve­rything el­se. I do it ex­ceptional­ly well. (ang.)  -Sylvia Plath
umiera­nie-jest sztuką-tak-jak wszys­tko-in­ne-ro­bię to wyjątko­wo-dob­rze-dying-is an art-li­ke-eve­rything-el­se
Wszys­tko umiera pod twoją ręką, bo nie wierzysz. -Tadeusz Różewicz
wszys­tko-umiera-pod-twoją-ręką-bo nie wierzysz