miałem sen niecodzienny byłaś tam i ty i pa­sem­ka snów op­la­tały ciebie w ko­lorową sieć z każdej stro­ny byłaś inna chciałem ciebie mieć lecz uciekłaś dalej gu­biąc snów pasemka zno­wu cię ujrzałem byłaś ta­ka piękna nie zos­tałaś długo zni­kając za skałą pog­nałem za tobą wąskim korytarzem i zna­lazłem ciebie w gro­cie skry­tych marzeń *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki 


miałem-sen-niecodzienny-byłaś-tam-i ty-i-pa­sem­ka-snów-op­­ły-ciebie-w-ko­lorową-sieć-z-każdej-stro­ny-byłaś-inna-chciałem-ciebie
zibby77miałemsenniecodziennybyłaśtami typa­sem­kasnówop­la­tałyciebieko­lorowąsiećkażdejstro­nyinnachciałemmiećleczuciekłaśdalejgu­biącpasemkazno­wucięujrzałemta­kapięknaniezos­tałaśdługozni­kającza skałąpog­nałemza tobąwąskimkorytarzemzna­lazłemgro­cieskry­tychmarzeńdziałerotykizbig­niewmałecki miałem sensen niecodziennyniecodzienny byłaśbyłaś tamtam i tyi ty ii pa­sem­kapa­sem­ka snówsnów op­la­tałyop­la­tały ciebieciebie ww ko­lorowąko­lorową siećsieć zz każdejkażdej stro­nystro­ny byłaśbyłaś innainna chciałemchciałem ciebieciebie miećmieć leczlecz uciekłaśuciekłaś dalejdalej gu­biącgu­biąc snówsnów pasemkapasemka zno­wuzno­wu cięcię ujrzałemujrzałem byłaśbyłaś ta­kata­ka pięknapiękna nienie zos­tałaśzos­tałaś długodługo zni­kajączni­kając za skałąza skałą pog­nałempog­nałem za tobąza tobą wąskimwąskim korytarzemkorytarzem ii zna­lazłemzna­lazłem ciebieciebie ww gro­ciegro­cie skry­tychskry­tych marzeńmarzeń ****** działerotyki ****** zbig­niewzbig­niew małecki miałem sen niecodziennysen niecodzienny byłaśniecodzienny byłaś tambyłaś tam i tytam i ty ii ty i pa­sem­kai pa­sem­ka snówpa­sem­ka snów op­la­tałysnów op­la­tały ciebieop­la­tały ciebie wciebie w ko­lorowąw ko­lorową siećko­lorową sieć zsieć z każdejz każdej stro­nykażdej stro­ny byłaśstro­ny byłaś innabyłaś inna chciałeminna chciałem ciebiechciałem ciebie miećciebie mieć leczmieć lecz uciekłaślecz uciekłaś dalejuciekłaś dalej gu­biącdalej gu­biąc snówgu­biąc snów pasemkasnów pasemka zno­wupasemka zno­wu cięzno­wu cię ujrzałemcię ujrzałem byłaśujrzałem byłaś ta­kabyłaś ta­ka pięknata­ka piękna niepiękna nie zos­tałaśnie zos­tałaś długozos­tałaś długo zni­kającdługo zni­kając za skałązni­kając za skałą pog­nałemza skałą pog­nałem za tobąpog­nałem za tobą wąskimza tobą wąskim korytarzemwąskim korytarzem ikorytarzem i zna­lazłemi zna­lazłem ciebiezna­lazłem ciebie wciebie w gro­ciew gro­cie skry­tychgro­cie skry­tych marzeńskry­tych marzeń ***marzeń *** działerotyki *** zbig­niew*** zbig­niew małecki