Miałem za­miar zmienić koszulkę, ale za­miast te­go zmieniłem zamiar.


miałem-za­miar-zmienić-koszulkę-ale-za­miast-te­go-zmieniłem-zamiar
alan alexander milnemiałemza­miarzmienićkoszulkęaleza­miastte­gozmieniłemzamiarmiałem za­miarza­miar zmienićzmienić koszulkęale za­miastza­miast te­gote­go zmieniłemzmieniłem zamiarmiałem za­miar zmienićza­miar zmienić koszulkęale za­miast te­goza­miast te­go zmieniłemte­go zmieniłem zamiarmiałem za­miar zmienić koszulkęale za­miast te­go zmieniłemza­miast te­go zmieniłem zamiarale za­miast te­go zmieniłem zamiar

Gdybym chciał opowiedzieć słowami wszystko to, co miałem zamiar wyrazić w powieści, to musiałbym napisać tę samą powieść, którą napisałem, od początku.Wiem, że nie miałem zbyt wiele cza­su na naukę ma­nier z Waszyn­gto­nu, ale jes­tem w po­lity­ce wys­tar­czająco długo, żeby wie­dzieć, że te ma­niery muszą się zmienić.- Co ma pan za­miar ro­bić po od­sie­dze­niu trzech wy­roków po 95 lat za roz­maite przestępstwa? - Hmm... Mam za­miar pra­cować z dziećmi! Chciałbym coś zmienić, ale jak mam zmienić, sko­ro gdy mówię to ludzi są jak ster­ta ka­mieni - niczym niewzruszeni.Wpraw­dzie nie można zmienić przeszłości, ale można zmienić wspomnienia.Istnieje kilka wielkich i niezmiennych miar, które pokazują znaczenie człowieka. Do tych miar należy ból; jest on najmocniejszą próbą w łańcuchu, który zwykliśmy nazywać życiem.