Miarą istotnego charakteru mężczyzny jest to, co by zrobił, gdyby wiedział, że go w ogóle nie posiada.


miarą-istotnego-charakteru-mężczyzny-jest-to-co-by-zrobił-gdyby-wiedział-że-go-w-ogó-nie-posiada
george gordon byronmiarąistotnegocharakterumężczyznyjesttocobyzrobiłgdybywiedziałżegoogólenieposiadamiarą istotnegoistotnego charakterucharakteru mężczyznymężczyzny jestco byby zrobiłgdyby wiedziałże gogo ww ogóleogóle nienie posiadamiarą istotnego charakteruistotnego charakteru mężczyznycharakteru mężczyzny jestco by zrobiłże go wgo w ogólew ogóle nieogóle nie posiadamiarą istotnego charakteru mężczyznyistotnego charakteru mężczyzny jestże go w ogólego w ogóle niew ogóle nie posiadamiarą istotnego charakteru mężczyzny jestże go w ogóle niego w ogóle nie posiada

Uboczne cechy charakteru mężczyzny, to zasadnicze cechy charakteru kobiety.Nikt nie posiada Boga tak, aby nie musiał na Niego czekać. A jednak nikt by też na Pana Boga nie czekał, gdyby nie wiedział, że On już od dawna na niego czeka.Kiedy literatura nie posiada ogólnego charakteru, przestaje być organizmem i niszczeje wraz ze swą epoką.Niewiele byłoby przyjaźni, gdyby każdy wiedział, co przyjaciel o nim mów, kiedy go nie ma.Gdyby każdy człowiek wiedział, co mówią o nim inni, nie byłoby na świecie nawet jednej pary przyjaciół.Wstydzilibyśmy się często swoich najpiękniejszych czynów, gdyby świat wiedział wszystkie pobudki, które je wydały.