Mie­rzy się po­nad cel, by tra­fić do celu.


mie­rzy ę-po­nad-cel-by tra­fić-do celu
karol bunschmie­rzy siępo­nadcelby tra­fićdo celumie­rzy się po­nadpo­nad celby tra­fić do celumie­rzy się po­nad cel

Chciałam cel­nie tra­fić w Two­je ser­ce, ale nies­te­ty, cel nie zos­tał osiągnięty.Naj­większym niebez­pie­czeństwem dla większości z nas nie jest to, że mie­rzy­my za wy­soko i nie osiąga­my ce­lu, ale to że mie­rzy­my za nis­ko i cel osiągamy Cel za­mie­rzo­ny i cel osiągnięty - to nig­dy nie jest to samo.Dziew­czętom trud­no tra­fić na książąt, czują się więc od ra­zu jak królewny.Mierzy się ponad cel, żeby trafić do celu.O czym pi­sać? Wszys­tko jedno; Ważne, żeby tra­fić w sedno.