Mieć fan­tazję nie znaczy coś so­bie wy­myślać. To znaczy tworzyć coś z te­go, co istnieje.


mieć-fan­tazję-nie znaczy-coś-so­bie-wy­myść-to znaczy-tworzyć-coś-z te­go-co istnieje
tomasz mannmiećfan­tazjęnie znaczycośso­biewy­myślaćto znaczytworzyćz te­goco istniejemieć fan­tazjęfan­tazję nie znaczynie znaczy coścoś so­bieso­bie wy­myślaćto znaczy tworzyćtworzyć coścoś z te­gomieć fan­tazję nie znaczyfan­tazję nie znaczy cośnie znaczy coś so­biecoś so­bie wy­myślaćto znaczy tworzyć cośtworzyć coś z te­gomieć fan­tazję nie znaczy cośfan­tazję nie znaczy coś so­bienie znaczy coś so­bie wy­myślaćto znaczy tworzyć coś z te­gomieć fan­tazję nie znaczy coś so­biefan­tazję nie znaczy coś so­bie wy­myślać

Lu­bię, kiedy piękni ludzie mają coś do po­wie­dze­nia. To znaczy coś in­te­resujące­go, coś, co pot­ra­fi za­fas­cy­nować. Nie chodzi mi o tych, którzy sza­fują olśniewający­mi, aniel­ski­mi zbit­ka­mi słów. Na świecie jest wiele elok­wen­tnych bałwanów. Dob­ra sko­rupa z cieka­wym wnętrzem to coś niezwykłego.Jeśli Bóg coś za­biera, to znaczy, że ma coś lep­sze­go w zanadrzu.Jakkolwiek poza moralna jest ze wszystkich najwstrętniejsza, jednak mieć jakąkolwiek pozę, to już coś znaczy.Każda da­ma ma w so­bie coś z suki.... Każda su­ka ma w so­bie coś z damy... ...a by­naj­mniej po­win­na mieć .. _____________________ przep­raszam za przekleństwa Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku.Jeżeli coś do­tyka cię, znaczy: do­tyczy cię. Jeżeli­by nie do­tyczyło cię - nie do­tykałoby cię, nie zrażało, nie ob­rażało, nie drażniło, nie kuło, nie ra­niło. Jeżeli bro­nisz się, znaczy: czu­jesz się ata­kowa­ny. Jeżeli czu­jesz się ata­kowa­ny, znaczy: jes­teś cel­nie tra­fiony. Miej to na uwadze.