Mieć odwagę i wolę być sobą - nie być miękkim w rzeczach zasadniczych, a bez oporu w drobiazgach - jest jedną z mądrości życia.


mieć-odwagę-i-wolę-być-sobą-nie-być-miękkim-w-rzeczach-zasadniczych-a-bez-oporu-w-drobiazgach-jest-jedną-z-mądroś-życia
stanisław ignacy witkiewicz (witkacy)miećodwagęwolębyćsobąniemiękkimrzeczachzasadniczychbezoporudrobiazgachjestjednąmądrościżyciamieć odwagęodwagę ii wolęwolę byćbyć sobąsobąnienie byćbyć miękkimmiękkim ww rzeczachrzeczach zasadniczychbez oporuoporu ww drobiazgachdrobiazgachjestjest jednąjedną zz mądrościmądrości życiamieć odwagę iodwagę i wolęi wolę byćwolę być sobąbyć sobąnie byćnie być miękkimbyć miękkim wmiękkim w rzeczachw rzeczach zasadniczycha bez oporubez oporu woporu w drobiazgachw drobiazgachjest jednąjest jedną zjedną z mądrościz mądrości życiamieć odwagę i wolęodwagę i wolę byći wolę być sobąwolę być sobąnie być miękkimnie być miękkim wbyć miękkim w rzeczachmiękkim w rzeczach zasadniczycha bez oporu wbez oporu w drobiazgachoporu w drobiazgachjest jedną zjest jedną z mądrościjedną z mądrości życiamieć odwagę i wolę byćodwagę i wolę być sobąi wolę być sobąnie być miękkim wnie być miękkim w rzeczachbyć miękkim w rzeczach zasadniczycha bez oporu w drobiazgachbez oporu w drobiazgachjest jedną z mądrościjest jedną z mądrości życia

Trzeba mieć odwagę być takim jak każdy, aby nie być podobnym do nikogo.Umieć żyć to: żyć lekko bez lekkomyślności; być wesołym bez swawoli; mieć odwagę bez brawury, zaufanie i radosną rezygnację.Żyć lekko, ale nie lekkomyślnie, mieć odwagę bez pychy, okazywać zaufanie i radosne wyrzeczenie bez fatalizmu - oto sztuka życia.Zwy­cięzcy są zro­bieni z cze­goś co znaj­du­je się w głębi nich sa­mych - prag­nienie, marze­nie, wiz­ja. Muszą mieć wyt­rzy­małość do os­tatniej mi­nuty, muszą być trochę szyb­si, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wo­la mu­si być moc­niej­sza niż umiejętności.Dlacze­go by być pośmiewis­kiem wys­tar­czy być sobą, a by cię sza­nowa­no, trze­ba być sobą do śmierci? Tak mam nadzieję. I możesz mi mówić, że nadzieja jest matką głupich, ale ja wolę być głupia niż nie mieć matki.