Mieć pięć dzieci Pa­tolo­gia !  Po­wie­działa jed­na pa­ni To jak bieda i cho­roby Nieświado­mość Głupiej ma­my Gdy skończyła Tuż przy wyjściu oz­najmiła -Że na spa­cerze Z pu­pila­mi czy­li psa­mi Jeszcze dziś nie była 


mieć-pięć-dzieci-pa­tolo­gia- -po­wie­działa-jed­na-pa­-to-jak bieda-i cho­roby-nieświado­mość-głupiej-­my-gdy-skończyła-tuż
rozarmiećpięćdziecipa­tolo­gia po­wie­działajed­napa­nitojak biedai cho­robynieświado­mośćgłupiejma­mygdyskończyłatużprzywyjściuoz­najmiłaena spa­cerzepu­pila­miczy­lipsa­mijeszczedziśnie była mieć pięćpięć dziecidzieci pa­tolo­gia  po­wie­działapo­wie­działa jed­najed­na pa­nijak bieda i cho­robyi cho­roby nieświado­mośćnieświado­mość głupiejgłupiej ma­myma­my gdygdy skończyłaskończyła tużtuż przyprzy wyjściuwyjściu oz­najmiłaŻe na spa­cerzena spa­cerze zz pu­pila­mipu­pila­mi czy­liczy­li psa­mipsa­mi jeszczejeszcze dziśdziś nie była mieć pięć dziecipięć dzieci pa­tolo­gia  po­wie­działa jed­napo­wie­działa jed­na pa­nipa­ni to jak biedajak bieda i cho­roby nieświado­mośći cho­roby nieświado­mość głupiejnieświado­mość głupiej ma­mygłupiej ma­my gdyma­my gdy skończyłagdy skończyła tużskończyła tuż przytuż przy wyjściuprzy wyjściu oz­najmiłaŻe na spa­cerze zna spa­cerze z pu­pila­miz pu­pila­mi czy­lipu­pila­mi czy­li psa­miczy­li psa­mi jeszczepsa­mi jeszcze dziśjeszcze dziś nie była 

Cho­roby dzieci da­ne są ko­bietom dla oczyszcze­nia uczuć. -Diana Kalinowska
cho­roby-dzieci-da­ne-są ko­bietom-dla-oczyszcze­nia-uczuć
Nadzieja to pa­tolo­gia ok­re­su doj­rze­wania, tak sa­mo jak trądzik i bu­zujące hormony. -Jodi Picoult
nadzieja-to pa­tolo­gia-ok­re­su-doj­rze­wania-tak-­mo-jak trądzik-i bu­zują-hormony