miedź rozlana po poduszce spływa oczy w su­fit utkwione zielone roześmiane nie spodzi­wały się śmierci a on tylko zam­knął ci oczy piękna wyszedł z sy­pial­ni z pis­to­letem w dłoni i mod­litwą na ustach 


miedź-rozlana-po-poduszce-spływa-oczy-w su­fit-utkwione-zielone-roześmiane-nie-spodzi­wały ę-śmierci-a-on tylko-zam­knął-oczy-piękna
angel des penseursmiedźrozlanapopoduszcespływaoczyw su­fitutkwionezieloneroześmianeniespodzi­wały sięśmiercion tylkozam­knąłpięknawyszedłsy­pial­nipis­to­letemw dłonimod­litwąna ustach miedź rozlanarozlana popo poduszcepoduszce spływaspływa oczyoczy w su­fitw su­fit utkwioneutkwione zielonezielone roześmianeroześmiane nienie spodzi­wały sięspodzi­wały się śmiercion tylko zam­knąłzam­knął cici oczyoczy pięknapiękna wyszedłwyszedł zz sy­pial­nisy­pial­ni zz pis­to­letempis­to­letem w dłoniw dłoni ii mod­litwąmod­litwą na ustach miedź rozlana porozlana po poduszcepo poduszce spływapoduszce spływa oczyspływa oczy w su­fitoczy w su­fit utkwionew su­fit utkwione zieloneutkwione zielone roześmianezielone roześmiane nieroześmiane nie spodzi­wały sięnie spodzi­wały się śmierciśmierci a on tylkoa on tylko zam­knąłon tylko zam­knął cizam­knął ci oczyci oczy pięknaoczy piękna wyszedłpiękna wyszedł zwyszedł z sy­pial­niz sy­pial­ni zsy­pial­ni z pis­to­letemz pis­to­letem w dłonipis­to­letem w dłoni iw dłoni i mod­litwąi mod­litwą na ustach 

Dziś każdy, kto pisze, rzeźbi czy maluje, ma oczy utkwione w warsztacie sąsiada. -Gilbert Cesbron
dziś-każdy-kto-pisze-rzeźbi-czy-maluje-oczy-utkwione-w-warsztacie-sąsiada
Podnoszenie oczek patrzymy w oczy zuchwale i pilnie. Wszystko w spojrzeniu, jak na niemym filmie. Siedzimy tak daleko, choć tak bardzo blisko, i tylko oczy, oczy mówią sobie wszystko. -Anonim
podnoszenie-oczek-patrzymy-w-oczy-zuchwale-i-pilnie-wszystko-w-spojrzeniu-jak-na-niemym-filmie-siedzimy-tak-daleko-choć-tak-bardzo-blisko-i-tylko