Miej zaw­sze błysk w oku i uśmiech na dłoni 


miej-zaw­sze-błysk-w oku-i uśmiech-na dłoni 
intrygamiejzaw­szebłyskw okui uśmiechna dłoni miej zaw­szezaw­sze błyskbłysk w okuw oku i uśmiechi uśmiech na dłoni miej zaw­sze błyskzaw­sze błysk w okubłysk w oku i uśmiechw oku i uśmiech na dłoni miej zaw­sze błysk w okuzaw­sze błysk w oku i uśmiechbłysk w oku i uśmiech na dłoni miej zaw­sze błysk w oku i uśmiechzaw­sze błysk w oku i uśmiech na dłoni 

Na tym po­lega zgod­ność miej­sca w tra­gedii, by da­ne miej­sca zaw­sze po­pychały nas do płaczu.Miej czas na to, aby po­myśleć - to źródło mo­cy. Miej czas na mod­litwę - to naj­większa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to mu­zyka duszy.Miej zaw­sze przed oczy­ma ko­niec swe­go życia.Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę.To niep­rawda, że miłość prze­mija. Te­go ko­go kocha­liśmy, zaw­sze ma miej­sce w naszym sercu.Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych. Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze.