Mieliście kiedyś w życiu tak, że kar­ci­liście się za każdą chwilę szczęścia? Ja tak mam. Cze­mu? Bo jeśli is­tnieje li­mit szczęścia, to nie chcę go wy­korzys­tać od razu...


mieliście-kiedyś-w życiu-tak-że kar­­liście ę-za każdą-chwilę-szczęścia-ja tak-mam-cze­mu bo śli-is­tnieje-li­mit-szczęścia
opuszczonamieliściekiedyśw życiutakże kar­ci­liście sięza każdąchwilęszczęściaja takmamcze­mu bo jeśliis­tniejeli­mitszczęściato nie chcęgo wy­korzys­taćod razumieliście kiedyśkiedyś w życiuw życiu także kar­ci­liście się za każdąza każdą chwilęchwilę szczęściaja tak mamis­tnieje li­mitli­mit szczęściato nie chcę go wy­korzys­taćgo wy­korzys­tać od razumieliście kiedyś w życiukiedyś w życiu także kar­ci­liście się za każdą chwilęza każdą chwilę szczęściais­tnieje li­mit szczęściato nie chcę go wy­korzys­tać od razu

Os­tatnie chwi­le, os­tatni pro­myk szczęścia - Nie ważne gdzie, lecz ważne z kim i dlaczego. Ma­my to jed­no życie, tak więc uczmy się z niego korzys­tać ra­zem z innymi.Ze wszystkich dróg prowadzących do osiągnięcia szczęścia w życiu, żadna nie jest tak skuteczna, tak owocna i tak słodka jak przyjaźń.Szczęścia tak mało jest, jak sięgnę wzrokiem, że gdzie jest szczęścia nadzieja, jest już za wiele o szczęścia nadzieję.Nie ma na świecie tak zwa­nego szczęścia, by­wają tyl­ko szczęśli­we chwile.Jeśli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą.Co można zaofe­rować ko­muś, kto nic nie chce brać? Od­po­wiedź nie jest na dziś, nie na jut­ro, może na kiedyś. Sa­mot­ność w sieci - rzeczy­wis­tość i tak dużo słab­sza od książki. Dwa la­ta ciszy, tak wiele, a tak mało. Niewie­dza, tak bo­li, tak mało znaczy. Dwa la­ta i na­dal nic nie chcę. Jeszcze nie te­raz. To nic, że kiedyś będzie za późno. Nie chcę. Nic.